Bokslut 2018

Helsingfors stads ekonomi på stadig grund

År 2018 var positivt för Helsingfors ekonomi. Verksamhetsbidraget blev 81 miljoner euro bättre än budgeterat. Stadens externa omkostnader ökade med 2,8 procent från föregående år. Ökningen var moderat jämfört med utgiftsökningen i andra större städer, eller hela kommunsektorn.  Investeringsnivån i Helsingfors var hög, precis som åren 2017 och 2016.

Vid utgången av 2018 bodde det ca 649 800 invånare i Helsingfors. Invånarantalet ökade med 6 500 personer. Ökningen var proportionellt sett mindre än föregående år, men fortfarande högst betydande.
‒ Förra året investerade staden 625 miljoner euro i den växande stadens behov. Helsingfors bör säkerställa att stadens tillväxt är hållbar. Detta förutsätter investeringar i service, trafiklösningar och boende, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

Rekordår för bostadsbyggandet

Vid årsskiftet 2018 höll man på att bygga 10 032 bostäder, vilket var betydligt fler än under tidigare år. Målsättningen att bygga 6 000 bostäder överskreds. Som en följd av den kraftiga urbaniseringen och den goda situationen för tomter, detaljplaner och byggbarhet inleddes byggandet av totalt 7 943 bostäder. Sammanlagt 4 843 bostäder färdigställdes och det beviljades totalt 7 109 st. bygglov. 

Räkenskapsperiodens resultat fortfarande gott

Räkenskapsperiodens resultat var 386,8 miljoner euro, vilket var 199 miljoner bättre än i budgeten. Resultatet var 483,1 miljoner euro år 2017 och 470,2 miljoner euro år 2016. Eftersom verksamhetsbidraget utföll bättre än budgeterat (81 miljoner euro) och inkomsterna från skatter och statsandelar ökade mer än man räknat med i budgeten (106 miljoner euro) var det möjligt att nå det här resultatet för 2018. Också ränteutgifterna var lägre än budgeterat (12 miljoner euro).

Stadens externa omkostnader ökade med 2,8 procent från föregående år. Ökningen var moderat jämfört med utgiftsökningen i andra större städer, eller i hela kommunsektorn. Utgifterna enligt det ekonomiska mål i stadsstrategin som mäts enligt driftsekonomins omkostnader ökade med ca 2,0 procent 2018.

Årsbidraget blev 752 miljoner euro. Årsbidraget visar hur mycket resultatfinansiering staden kan använda för investeringar och amortering av lån. Årsbidraget var 206 miljoner euro högre än budgeterat, vilket berodde speciellt på att skatteintäkterna överskred prognosen.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var positivt, 150,7 miljoner euro. Detta centrala nyckeltal som beskriver stadens ekonomi blev svagare än föregående år (245 miljoner euro 2017). Det lägre årsbidraget var orsak till att nivån blev lägre 2018.

Skatteintäkterna ökade en aning

Skatteintäkterna uppgick till 3 416,6 miljoner euro, dvs. de totala skatteinkomsterna var 35,8 miljoner euro mer än året innan. Då man räknar med samfundsskatter och fastighetsskatter ökade skatteintäkterna med 1,1 procent jämfört med föregående år.

Från och med ingången av 2018 sänktes Helsingfors kommunalskattesats med en halv procentenhet.  Skatteintäkterna utvecklades mer positivt i Helsingfors än i landet i genomsnitt, trots att Helsingfors sänkte sin skattesats. Helsingfors har haft en större ökning av förvärvsinkomstskatten än landet i övrigt under de senaste åren.

Redovisningen av statsandelar uppgick till 197,3 miljoner euro och dessa minskade med ca 23 miljoner euro jämfört med föregående år som en följd av de nedskärningar som konkurrenskraftsavtalet medförde samt genom utjämning av statsandelarna på grund av skillnader i kommunernas skatteinkomstbas.

1 693 euro i lån per invånare

Staden hade lån på 1 693 euro per invånare, mot 1 871 euro år 2017. Lånebeståndet var 1 100 miljoner euro vid utgången av året. Stadens likviditet i slutet av året var 91 dagar. I stadens likviditet ingår också koncernsammanslutningarnas tillgångar på stadens koncernkonto. Stadens lånestock (lån från penning- och försäkringsinrättningar) minskade med 106 miljoner euro.

Helsingfors stadskoncerns årsbidrag försämrades med ca 35 miljoner euro från 2017, och uppgick till 1358 miljoner euro. Helsingfors stads årsbidrag sjönk med 86 miljoner euro 2018 jämfört med föregående år. Därmed höjde dottersammanslutningarna stadskoncernens årsbidrag med över 50 miljoner euro mer än året innan. Bland dotterbolagen var i synnerhet Helen Ab:s verksamhet mer lönsam än året innan. Dotterbolagens totala investeringsnivå uppgick till 1 093,5 miljoner euro vilket var 328,9 miljoner euro mer än föregående år (764,6 miljoner euro).

Bokslutet behandlas i stadsfullmäktige i juni

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet måndagen 18 mars. Bokslutet går vidare till stadsfullmäktige först i juni.

Bokslutet 2018 (på finska)

Bokslutskommuniké 2018 (på finska)

DELA