Bokslut 2017: Helsingfors stads ekonomi på en solid bas

Helsingfors har skött sina finanser långsiktigt, och stadens ekonomi vilar på en solid bas.

År 2017 var positivare för Helsingfors stads ekonomi än man utgått från i budgeten. Stadens verksamhetsbidrag utföll bättre än budgeterat och skatteintäkterna ökade mer än väntat. Ränteutgifterna var däremot mindre än budgeterat. Årsbidraget blev därmed 359 miljoner euro större än i budgeten och förbättrades också något jämfört med året innan.

"Investeringsnivån i förhållande till avskrivningarna är betydligt högre i Helsingfors till och med i jämförelse med de andra stora städerna, vilket ökar trycket på ett bra årsbidrag också under kommande år", sammanfattar borgmästare Jan Vapaavuori.

Trots att Helsingfors ekonomi står stadigt, medför den planerade vård- och landskapsreformen, om den genomförs, osäkerhet i stadens ekonomiska utveckling och investeringsförmåga på medellång sikt. 

"Helsingfors är en starkt växande stad. År 2017 fick Helsingfors över 9 000 nya invånare, vilket är mer än någonsin sedan 1960-talet. En hållbar tillväxt kräver investeringar av staden i såväl tjänster, bostadsbyggande som urban infrastruktur. Den växande stadens investeringsförmåga måste tryggas under alla förhållanden, och detta är också en central intressebevakningsfråga för staden", framhåller borgmästare Jan Vapaavuori.

Livligt bostadsbyggande

Antalet bostäder under byggnad i Helsingfors har redan i över två år varit kring 7 000, vilket innebär att ungefär 5 000 nya bostäder färdigställs varje år. År 2017 beviljades bygglov för 8 200 bostäder. 

Stadens investeringar uppgick till 546 miljoner euro när affärsverkens investeringar inte medräknas. Med affärsverken medräknade blev investeringsutgifterna 621 miljoner euro år 2017.

De största grundberedningsobjekten fanns i Fiskehamnen (30,4 miljoner euro) och Västra hamnen (18,5 miljoner euro).

Räkenskapsperiodens resultat blev bra i staden

Räkenskapsperiodens resultat var 483 miljoner euro. Resultatet för föregående år var 470 miljoner euro.

Årsbidraget blev 838 miljoner euro. Årsbidraget anger hur mycket internt tillförda medel som återstår att användas för investeringar och låneamorteringar. Årsbidraget var 359 miljoner euro högre än budgeterat, vilket berodde speciellt på att de influtna skatteintäkterna överskred prognosen.

Balansomslutningen blev 14 497 miljoner euro. Ökningen från året innan var 248 miljoner euro.

Soliditetsgraden var 79,6 procent. Stadens soliditetsgrad har under de senaste åren hållit sig över 75 procent, då målet inom den kommunala ekonomin är i genomsnitt 70 procent.

Ökade skatteintäkter

Skatteintäkterna uppgick till 3 380 miljoner euro, dvs. de totala skatteintäkterna var 247 miljoner euro större än budgeterat och 5,5 procent högre än föregående år.

Störst var tillväxten i intäkterna från samfundsskatten (+33 % jämfört med 2016), vilket förklaras av att Helsingfors andel av kommunernas utdelning av intäkterna från samfundsskatten steg från 26,7 procent år 2016 till ca 29,1 procent år 2017. Också intäkterna från samfundsskatten på riksnivå utvecklades positivt, bl.a. tack vare företagsköp som inföll skatteåret 2016.

Inkomsterna från kommunalskatten uppgick till 2 595 miljoner euro (ökning 0,4 procent), då skatteprocentsatsen var 18,5. Inkomsterna från samfundsskatten blev 528 miljoner euro (ökning 33 procent). Fastighetsskatten uppgick till 257 miljoner euro (ökning 15,7 procent). 

Helsingfors fick 220 miljoner euro i statsandelar. Att statsandelarna minskade (−30,3 procent från 2016) var i synnerhet en följd av att betalningen av utkomststöd överfördes till Fpa och av att konkurrenskraftsavtalet ledde till nedskärningar i statsandelarna.

Staden hade lån på 1 871 euro per invånare, mot 2 157 euro år 2016. Lånestocken uppgick vid utgången av 2017 till 1 206 miljoner euro. Stadens likviditet var 99 dagar i slutet av 2017. I stadens likviditet ingår också koncernsammanslutningarnas tillgångar på stadens koncernkonto. Stadens lånestock (lån från penning- och försäkringsinrättningar) minskade med 165 miljoner euro.

Helsingfors stadskoncerns årsbidrag för 2017 var 1 393 miljoner euro, vilket är cirka 88 miljoner euro bättre än 2016. Stadskoncernens likviditet var 76 dagar i slutet av 2017.

Stadsfullmäktige godkänner bokslutet i juni

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet måndag 19.3.2018, undertecknar det och sänder det till revisorerna.

Stadsfullmäktige godkänner bokslutet vid sitt sammanträde den 20 juni 2018.

 

Läs mer om bokslutet: https://www.hel.fi/bokslut

Bokslutssammandrag (på finska)