Photo: Julia Kivelä, MyHelsinki Material Bank.

Av dem som avslutade grundskolan fortsatte 92 procent på skolbänken

På 2010-talet har det skett en ökning i andelen unga i Helsingfors som efter avslutad grundskola genast fortsätter studera på andra stadiet, med sikte på en examen. De senaste åren har utvecklingen jämnat ut sig, och enligt uppgifterna om gemensam ansökan år 2018 har andelen unga som övergår till fortsatt utbildning minskat.

År 2017 övergick 92 procent av dem i Helsingfors som gått ut nian i grundskolan till examensinriktade studier på andra stadiet redan på hösten samma år. Till förberedande utbildning eller grundskolans tionde klass övergick 4,6 procent av de unga. Därmed övergick drygt 96 procent av dem i Helsingfors som gått ut grundskolan till något slags fortsatta studier. I Finland som helhet var andelen 97 procent.

Knappt fyra procent (185) av de unga i Helsingfors som gått ut grundskolan blev helt utanför dessa utbildningar. Det innebar en ökning sedan året innan.

Allt fler blev utan plats i den gemensamma ansökningen

I den gemensamma ansökningen till gymnasier och yrkesutbildning våren 2018 beviljades utbildningsplats åt 96 procent av alla de under 18-åriga helsingforsbor som samma år gått ut nionde klassen i grundskolan. 95 procent tog emot sin beviljade plats. Av de sökande sökte 75 procent i första hand till gymnasieutbildning, 25 i första hand till yrkesutbildning.
Andelen sökande som inte fick plats eller inte tog emot erhållen plats växte klart sedan året innan.  

År 2017 var det 159, alltså 3,5 procent, av de unga helsingforsborna som blev utan plats vid den gemensamma ansökningen. År 2018 var siffrorna uppe i 245 unga, alltså 5,3 procent. De unga som blivit utan plats vid den gemensamma ansökningen kan ansöka om utbildningsplats genom att söka till förberedande utbildning eller delta i extra sökning till olika utbildningar.

87 procent av 16-18-åringarna studerar för examen på andra stadiet

Av 16-18-åringarna från Helsingfors studerade 63 procent för examen vid gymnasium, 25 procent inom yrkesutbildningen hösten 2017. Helsingforsungdomarnas deltagande i andra stadiets utbildning har varit ganska konstant de senaste fyra åren, om än deltagande i gymnasieutbildningen blivit något vanligare.

Det ökande studerandet på andra stadiet har gällt i synnerhet unga med främmande modersmål. År 2010 studerade bara hälften av de 16-18-åringar som hade främmande modersmål på andra stadiet, men år 2017 redan 69 procent. Deras andel har ökat både inom gymnasie- och yrkesutbildningen. Detta förklaras delvis av att det gjorts förändringar i utbildningssystemet, men också av att en allt större del av de unga med utländsk bakgrund som avslutar grundskolan är andra generationens invandrare

Läs mer:

Nuorten koulutus Helsingissä, tilastoja 2018: 23 (de ungas utbildning i Helsingfors (på finska), Statistik 2018: 23)