Artificiell intelligens och toppteknologi sätter fart på SME-företag. Bild: N2 Albiino

Artificiell intelligens och toppteknologi sätter fart på SME-företag

Utmaningarna med att utnyttja toppteknologi gäller för företag av alla storlekar, men de framhävs särskilt i företag med färre än 100 anställda. De är alldeles i början med att först och främst använda AI i den dagliga verksamheten. Huvudstadsregionens gemensamma och framtida innovationshubb Finnish AI Region (FAIR) vill lösa dessa utmaningar. Hubbens huvudsakliga målområden är digitala tjänster, smarta städer och hälsa. Syftet är att jämna ut de hinder som för närvarande hindrar det storskaliga införandet av AI i regionens företag.

– FAIR hjälper små och medelstora företag att utveckla AI-baserade innovationer till försäljningsbara produkter och att effektivisera företagens interna processer med hjälp av AI. Vi hjälper företag att känna igen de affärsmöjligheter som AI bjuder på och hjälper dem att utnyttja möjligheterna. Samtidigt förstärker vi ytterligare det omfattande internationella nätverket av experter, säger Erja Turunen, affärsområdeschef för VTT.

Mot effektivare lösningar och snabbare resultat

Tjänsterna i innovationshubben FAIR indelas i fyra kategorier: försöksplattformar, stöd för finansiering, kompetensutveckling, byggande av ett innovationsekosystem samt stöd för nätverksbildning. Innovationshubben erbjuder företag sina tjänster i första hand kostnadsfritt. FAIR ska inleda sin verksamhet den 1 oktober 2022, och under de tre första åren ska den stödja digitaliseringen av företag med finansiering på mer än 3 miljoner euro.

– FAIR kommer att stödja den nationella innovationsmiljön på ett betydande sätt och främja AI-kompetensen och användningen av AI. Syftet med den nya innovationshubben är att förstärka samarbetet mellan universitet och företag samt att stödja flödet av idéer och resultat kring artificiell intelligens från grundläggande forskning till vår vardag genom tillämpningar, säger Sasu Tarkoma, dekanus vid Helsingfors universitet.

En typisk klient till innovationshubben FAIR kommer att vara ett SME-företag som redan har etablerat sig inom sitt eget serviceområde och som vill utveckla en produkt eller tjänst som utnyttjar artificiell intelligens. Företaget självt har dock ännu inte kapacitet eller medel att validera, införa, upprätthålla och vidareutveckla den nya tjänsten i praktiken.

En annan typisk klienttyp kan vara ett företag som avser att utnyttja en AI-lösning på marknaden i sin egen produktion, men som inte har expertis att jämföra eller införa de eventuella lösningarna. FAIR har som mål att mer än 100 SME-företag ska dra nytta av dess tjänsteutbud under de första tre åren.

– Kärnan i innovationshubben FAIR:s verksamhet förstärker vår ställning som en av de bästa innovationsmiljöerna i Europa. Vi gör detta målmedvetet genom att skapa förutsättningar för utvecklingen av redan befintlig företagsverksamhet och för tillväxten av alltmer intressanta arbetsplatser. Samtidigt förstärker vi vår attraktionskraft för högkvalificerad arbetskraft, konstaterar Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stads näringslivsdirektör.

Innovationshubbens fokuserade tjänsteutbud kommer att göra det möjligt att åstadkomma snabba resultat och införa nya innovationer tack vare den artificiella intelligensen. Att skapa möten mellan lösningsleverantörer och målföretag skapar också utrymme för helt nya AI-lösningar. Samtidigt förstärks särskilt konkurrenskraften hos företagen i huvudstadsregionen på den globala marknaden.

– Huvudstadsregionen är ett av världens ledande center för AI-kunskap, och genom samarbete kan vi öka möjligheterna för företag i regionen att delta i dessa kunskaps- och testningsmöjligheter, säger Harri Paananen, Esbo stads näringslivsdirektör.

Mjukvaruföretag och byggföretag är de bästa i Finland på att utnyttja AI

I Finland är mjukvaruföretag och byggföretag för närvarande bland de starkaste användarna av den artificiella intelligensen. I huvudstadsregionen framhävs också särskilt tjänsteföretagen som utnyttjare av den artificiella intelligensen. Dessutom utnyttjar redan över hälften av startupföretagen inom hälso- och sjukvården artificiell intelligens. FAIR:s tjänsteutbud koncentreras därför till dessa sektorer, eftersom analyser visar att vägen från lösning till införande inom dessa sektorer är kortare än i många andra.

– Föregångarföretagen inom byggbranschen har ivrigt börjar tillämpa den artificiella intelligensen exempelvis vid automatiseringen av utformning, vid skapandet av en lägesbild av byggarbetsplatsen i realtid eller vid optimering av byggnaders energieffektivitet. Den verkliga effekten uppstår dock först när vi får en stor massa, det vill säga SME-företag, att utnyttja möjligheterna med den artificiella intelligensen, säger Teemu Lehtinen, VD för KIRAHUB.

Innovationshubben innehåller ett omfattande nätverk av partner som säkerställer tjänstens höga kvalitet

Digitala innovationshubbar är en del av Europeiska unionens nya program för ett digitalt Europa och de hjälper företag att utveckla produkter, processer eller tjänster med hjälp av digital teknik. FAIR stöder företag särskilt inom kunskapstjänster som hänger ihop med artificiell intelligens, utökad verklighet och cybersäkerhet, och kvaliteten på dess tjänster säkerställs av ett starkt partnerskap. FAIR:s nätverk omfattar förutom städerna Helsingfors, Esbo och Vanda också Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Haaga-Helia, Metropolia, CSC, KIRAHUB, EIT Digital och sju associerad partners. Dessutom samarbetar FAIR med Centret för artificiell intelligens. Därmed säkerställs tillgången till de senaste forskningsrönen inom området.

FAIR samarbetar också intensivt med övriga hubbar som valts ut för finansiering från Finland och etablerar starka samarbetsrelationer med övriga europeiska hubbar. Syftet är att tillhandahålla nya kanaler för att skala upp lösningar och komplettera den kompetens som saknas här, både nationellt och internationellt. För klienterna innebär detta också en mer omfattande tjänsteportfölj.

Mer information om digitala innovationshubbar: https://tem.fi/digitaaliset-innovaatiohubit (på finska)