Museet ska ha som mål att tända en gnista som får besökaren att se på världen med en arkitekts ögon: allt kan göras annorlunda, bättre.

Ett arkitektur- och designmuseum i världsklass planeras i Helsingfors

Konceptplanen gällande förslaget att bygga ett nytt arkitektur- och designmuseum i Helsingfors har blivit färdig. Det föreslås i planen att Helsingfors ska få världens bästa arkitektur- och designmuseum. Museet ska ha som mål att tända en gnista som får besökaren att se på världen med en arkitekts ögon: allt kan göras annorlunda, bättre.

Museet ska med sina samlingar och sitt berättande visa hur arkitekter och formgivare har träffat val som stakat ut vår gemensamma värld. Museet vore en samlingsplats för människor, så att arkitektur och design lyfts fram i samhällsdebatten i syfte att lösa de stora framtidsfrågorna.

Enligt förslaget ska museet ha som mål att vara användarinriktat, aktivt öppet och ambitiöst experimentellt. Museets hjärta ska bestå i en kärnutställning som förenar arkitektur och design och som vore den mest betydande och omfattande i Norden. Formgivning ska inte enbart visas upp, utan besökaren ska också ges möjlighet att pröva på design sådan den först har uppstått: något att hålla i, att ta tag i, att röra vid.  Genom att utnyttja ny teknologi vore det också möjligt att uppleva sådan planering som ännu inte existerar och att testa framtida lösningar virtuellt. Museet ska spela rollen av plattform, samarbetspartner och knutpunkt för samarbete mellan aktörer, branscher och brukare med koppling till arkitektur och design.

Tanken är att förlägga museet till Södra hamnen

Medan arbetet med konceptplaneringen har pågått, har ministeriet och Helsingfors stad berett en samsyn om en eventuell modell för genomförande av projektet. Det föreslås att man lägger grunden för museet genom att bilda en ny stiftelse, som också de befintliga museernas bakgrundsstiftelser skulle sammanslås med. Dessutom föreslås det att man grundar ett företag för att driva museet. Man avser att uppföra museibyggnaden i Södra hamnen som en del av en mera allmän utveckling av området. Det krävs fortsatta utredningar om hurdana lokaler som behövs samt om ekonomi och administration för att projektet ska kunna avancera. Beredningen avses fortsätta i vår.

Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad fattar i samarbete med de befintliga museiorganisationerna beslut om att gå vidare med beredningen av den föreslagna modellen för genomförande.

– Staden är redo att främja byggandet av ett nytt museum i Helsingfors enligt konceptplanen, förutsatt att man når samförstånd med parterna om hur projektet ska finansieras och om hur det ska gå vidare. Det centrala är att staden investerar i innehåll och upplevelse i världsklass – inte enbart i väggar. Södra hamnens maritima karaktär och att utveckla området är viktigt för staden. Placeringen av museet just där ger staden möjlighet att utveckla ett nytt slags stadsrum i stadskärnan, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.  

Arbetet med konceptplaneringen sattes igång hösten 2018 av undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad i samarbete med Designmuseet och Finlands arkitekturmuseum. Planen har utarbetats av verkställande direktören Tuomas Auvinen, äldre experten Outi Kuittinen och museiexperten Ulla Teräs. Arbetet med att ta fram konceptet backades upp av en styrgrupp med  företrädare för staten, staden och museerna. Arbetet föregicks av en utredning offentliggjord i augusti 2018 om förutsättningar och nödvändiga åtgärder.

Läs mera
Konceptplanen

Förutsättningar och nödvändiga åtgärder för att uppföra ett Arkitektur- och designmuseum i Helsingfors på internationell toppnivå. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:29  

Förslag till genomförandemodell för det nya arkitektur- och designmuseet
28.3.2019

DELA