Arbetslösheten minskade i alla områden i Helsingfors

Vid utgången av 2018 var arbetslöshetsgraden 9,2 procent i Helsingfors. Arbetslöshetsgraden minskade med drygt en procentenhet från föregående år. Arbetslöshetsgraden minskade i alla stordistrikt. I Östra stordistriktet, där arbetslöshetsgraden är hög, var minskningen störst. Arbetslöshetsgraden sjönk minst i Södra stordistriktet. Arbetslöshetsgraden i Helsingfors stordistrikt varierar mellan 5,8 procent i det södra och 13,4 procent i det östra.

Sysselsättningen utvecklades positivt i hela staden och arbetslösheten minskade i alla distrikten. Inom staden förekommer dock fortfarande stora skillnader. Arbetslöshetsgraden i Helsingfors distrikt varierar mellan 4,3 procent i Västra Baggböle och 16,9 procent i Jakobacka.

Under åren 2015-2018 minskade arbetslöshetsgraden i Helsingfors i genomsnitt med tre procentenheter. I Alphyddan och Kvarnbäcken sjönk arbetslöshetsgraden med mer än fem procentenheter. De här områdena har länge haft en större arbetslöshet än staden i medeltal.

Det finns fler arbetslösa män än kvinnor, men åldern jämnar ut skillnaden mellan könen

År 2018 var 55 procent av de arbetslösa i Helsingfors män. Andelen arbetslösa män minskade med nio procent och andelen arbetslösa kvinnor med 14 procent från föregående år. Det finns fler arbetslösa män än kvinnor i alla åldersgrupper. Könsdifferensen är störst bland de yngsta och minst bland de äldsta. I de mellersta och norra stordistrikten är andelen arbetslösa män klart större än arbetslösa kvinnor. I det södra stordistriktet var könsfördelningen bland arbetslösa nästan jämn.

De ungas arbetslöshet minskade mest i Östra stordistriktet

Antalet unga arbetslösa har minskat fortare än de övriga arbetslösa. Vid utgången av 2018 var arbetslöshetsgraden för under 25-åringar 6,9 procent i Helsingfors. Arbetslösheten bland 25-29-åringar var aningen högre, 7,0 procent.

Den högsta arbetslöshetsgraden bland helsingforsare under 30 år var Östra stordistriktets 11,8 procent och den lägsta var 3,3 procent i Södra stordistriktet. De ungas arbetslöshet minskade mest i Östra stordistriktet jämfört med föregående år. De ungas arbetslöshetsgrad per distrikt varierar mellan 2,8 procent i Estnäs och 13,1 procent i Jakobacka. 2018 minskade de ungas arbetslöshet mest i distrikten Månsas, Mellungsby, Kvarnbäcken och Domarby.

Fortsatt ökning av dem som varit längst arbetslösa

Var tredje arbetslös helsingforsare räknades 2018 som långtidsarbetslös, alltså hade varit arbetslös oavbrutet i ett år. Antalet långtidsarbetslösa i hela staden minskade med 17 procent från föregående år. I Södra, Mellersta och Nordöstra distriktet sjönk arbetslösheten raskare än i den övriga staden i medeltal. Antalet personer som varit arbetslösa mindre än fem år minskade. Däremot ökade antalet personer som varit arbetslösa i mer än fem år med nästan en femtedel mellan 2017 och 2018.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets statistik om arbetsförmedling och Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. 

Publikation:

Minna Salorinne: Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa, Helsingfors stadskanslis statistik 2019:8, Pdf-publikation. (på finska)