Arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna i finansieringen av trafikinfrastrukturen bör vara tydlig

Direktörerna för de 23 största städerna och Kommunförbundet: Arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna i finansieringen av trafikinfrastrukturen bör vara tydlig. 

Städernas ledare och Kommunförbundet anser det vara befogat att staten i allt större utsträckning deltar i stadsregionernas investeringar i ett hållbart trafiksystem och i finansieringen av kollektivtrafiken.

Kommunerna och städerna bör inte ställas mot varandra. Behovsprövningen och prioritetsordningen får inte grunda sig på huruvida kommunerna deltar i finansieringen av projekten. Metoderna för bedömning av konsekvenserna av investeringsprojekt behöver breddas till sitt innehåll så att de bättre stöder beslutsfattandet.

Staten offentliggjorde nyligen ett eget stadsprogram, men städerna och Kommunförbundet påpekar att de ändringar som är under beredning i de ekonomiska förhållandena mellan kommunerna och staten på många sätt betyder en försämring för stadsutvecklingen. Den ena handen vet inte vad den andra gör, sägs det i ställningstagandet.

Städerna motsätter sig också tanken om att staten ens indirekt skulle få ta del av fastighetsskatten. Städernas tillväxt i allmänhet, som leder till värdestegring, samt en eventuell ökning av fastighetsskatteinkomsterna är en viktig del av den finansieringsbas med vilken städerna tillhandahåller service och investerar i stadsutveckling.

Finlands 23 största städer deltar i Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp. Arbetsgruppen följer frågor som är aktuella för städernas utveckling och tar ur städernas perspektiv ställning till ärenden som kommer upp i beslutsfattandet inom staten och inom Kommunförbundet.