Ansiktsmask.

Användning av ansiktsmask rekommenderas i huvudstadsregionen för personal i grundskolorna

Coronaepidemin är i upptrappningsfasen i huvudstadsregionen. Regionens koordinationsgrupp för coronaviruset har linjerat upp att all personal i grundskolorna rekommenderas använda ansiktsmask i arbetet. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har beredskap att snabbt ta i bruk även andra rekommendationer och åtgärder ifall epidemiläget förutsätter det.  

Coronaepidemiläget har varit relativt stabilt i huvudstadsregionen under de senaste veckorna. De senaste dagarna har det emellertid förekommit signaler om att epidemiläget tilltar. Det oroväckande läget på andra håll i Europa ger orsak till speciell observans. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har förberett nya rekommendationer och åtgärder som snabbt kan tas i bruk om epidemiläget förutsätter det. Dessutom linjerade gruppen upp att redan i nuläget verkställa rekommendationer om användning av ansiktsmask för personal i grundskolorna. 

Coronaepidemin är fortfarande i upptrappningsfasen i huvudstadsregionen. Regionens koordinationsgrupp för coronaviruset har linjerat upp att all personal i grundskolorna rekommenderas använda ansiktsmask i arbetet. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har beredskap att snabbt ta i bruk även andra rekommendationer och åtgärder ifall epidemiläget förutsätter det. 

Rekommendationen om ansiktsmask berör lärare och övrig personal i skolorna i Helsingfors, Esbo, Vanda ja Grankulla. Exponering i skolorna kan minskas med att personalen använder ansiktsmask. Användningen tryggar att det finns tillräckligt med personal, eftersom man genom att använda ansiktsmask kan minska antalet lärare och arbetstagare som beordras i karantän på grund av exponering. Genom att följa rekommendationen om användning av ansiktsmask kan vi trygga att närundervisningen kan fortsätta.

Städerna skaffar och bekostar ansiktsmasker för personalen. Det är även möjligt att använda skyddsvisir, ifall det är en utmaning att använda ansiktsmask i undervisningen eller om det finns hälsomässiga hinder. Personalen informeras skilt om tidtabellen för när leverans av ansiktsmasker till skolorna påbörjas. Rekommendationen kan emellertid följas på eget initiativ redan nu. Ifall coronaepidemin i regionen fortskrider till spridningsfasen utökas rekommendationen om användning av ansiktsmask att beröra även elever på de högre klasserna.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Länkar

Kuva: CQYoung / iStock Photo