Antalet arbetstillfällen växte inom kunskapsbranscher

År 2018 växte antalet sysselsatta med två procent i Helsingfors och tre procent i Huvudstadsregionen. I Helsingfors var sysselsättningsgraden i snitt 74 procent under 2018, alltså 1,6 procentenheter högre än året innan. Antalet arbetstillfällen (dvs. ”jobb” eller, i Finland, ”arbetsplatser”) i Helsingfors växte snabbast inom näringsgrenen Informations- och kommunikationsverksamhet. Även inom Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik respektive Vård och omsorg; sociala tjänster ökade jobben. Det sammanlagda antalet arbetstillfällen i Helsingfors 2018 var 434 400, vilket var två procent fler än år 2017. Detta framgår av en färsk statistikpublikation från Helsingfors stadskansli.

Antalet arbetslösa i Helsingfors minskade med tio procent på ett år

I december 2018 var de arbetslösas andel av arbetskraften i Helsingfors 9,3 procent, vilket var 1,3 procentenheter mindre än ett år tidigare. Under 2018 minskade antalet arbetslösa arbetssökande månad efter månad, om än minskningen avmattades lite mot slutet av året. Sammanlagt minskade de arbetslösa under året 2018 med 3 600. I slutet av december 2018 uppgick de arbetslösa arbetssökandena i Helsingfors till 31 830. Det var tio procent färre än ett år tidigare.

Drygt 10 000 långtidsarbetslösa i Helsingfors

Av alla arbetslösa arbetssökande i Helsingfors hade en tredjedel varit arbetslösa i över ett år i sträck. I slutet av december uppgick dessa långtidsarbetslösa till 10 600, vilket var 16 procent färre än året innan. Vanliga orsaker till att långtidsarbetslöshet upphörde var snuttjobb, att man fick anställning, eller att man gick i pension.

För en del av de långtidsarbetslösa går det så att de blir arbetslösa igen efter ett litet avbrott, och att arbetslöshetsperioderna återkommer allt oftare. Att under de senaste 16 månaderna ha varit arbetslös i tolv och att trots sysselsättningsservicen bli arbetslös är nu relativt sett vanligare än för ett par år sedan.

Uppgifterna om sysselsatta och om arbetstillfällen bygger på Statistikcentralens arbetskraftsundersökning och är av riktningsgivande natur, med stor slumpmässig variation i synnerhet för Helsingfors del. Uppgifterna om arbetslöshet bygger på Arbets- och näringsministeriets arbetskraftsförmedlingsstatistik.

Publikation:

Minna Salorinne: Työllisyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä 2018, (dvs. sysselsättningsläget i Helsingfors 4. kvartalet 2018) Helsingfors stadskanslis statistik 2019:2, pdf-publikation.

Mera om ämnet:

överaktuarie Minna Salorinne, +358 9 310 36412, minna.salorinne(at)hel.fi