Kvinnor som jobbar med laptop. Foto: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Antalet arbetstillfällen ökar i Helsingfors, arbetstillfällenas branschstruktur genomgår en brytning

Antalet arbetstillfällen ökade i Helsingfors med 4,1 procent åren 2010–2017. Ökningen gällde i synnerhet arbetstillfällen inom kompetensintensiva branscher och branscher som fokuserar på människors trivsel. Också antalet personer som jobbar som företagare ökade kraftigt.

Uppgifterna framgår av publikationen Työpaikat Helsingissä 2010–2017 som Helsingfors stadskanslis enhet stadsforskning och statistik har gett ut. Publikationen baserar sig på Statistikcentralens nyaste sysselsättningsstatistik från år 2017.

Positiv vändning i utvecklingen av antalet arbetstillfällen år 2015

År 2017 fanns det 397 346 arbetstillfällen i Helsingfors, vilket är en 4,1 procent fler än 2010. Helsingfors andel var 62,4 procent av arbetstillfällena i hela huvudstadsregionen och 17,1 procent av arbetstillfällena i hela Finland.

Utvecklingen av antalet arbetstillfällen var dock inte positiv under hela granskningsperioden. Åren 2013 och 2014 minskade antalet arbetstillfällen i Helsingfors. Antalet arbetstillfällen började öka år 2015 och sedan 2016 har ökningen varit mer än två procent per år.

Också i den övriga huvudstadsregionen var utvecklingen av arbetstillfällena negativ åren 2013 och 2014. Tillväxttakten blev dock snabbare mot slutet av granskningsperioden också jämfört med Helsingfors. Under hela granskningsperioden ökade antalet arbetstillfällen i huvudstadsregionen med 6,5 procent.

Ökningen störst i inom förvaltningen och stödtjänsterna

Den största branschen, mätt med antalet arbetstillfällen, var år 2017 social- och hälsovårdstjänsterna med 55 290 arbetstillfällen, dvs. 13,9 procent av alla arbetstillfällen i Helsingfors. De därnäst största branscherna var den yrkesmässiga, vetenskapliga och tekniska verksamheten (10,3 %), informationen och kommunikationen (9,7 %), parti- och detaljhandeln (9,5 %) och förvaltningen och stödtjänsterna (8,4 %).

Parti- och detaljhandelns andel minskade under hela granskningsperioden, medan arbetstillfällena inom den yrkesmässiga, vetenskapliga och tekniska verksamheten, informations- och kommunikationsbranschen samt förvaltningen och stödtjänsterna ökade. Inom social- och hälsovårdstjänsterna var antalet arbetstillfällen relativt stabilt under hela granskningsperioden.

Det kan förväntas att arbetstillfällenas branschstruktur förändras och betydelsen hos de presterande arbetstillfällena och arbetstillfällena inom automatiseringen minskar. Potentiella tillväxtbranscher är sådana som betonar kompetensintensiteten, satsningar på människors trivsel och de branscher som inte är lätta att ersätta genom automatisering av arbetsuppgifterna.

Antalet personer som arbetar som företagare ökar kraftigt

År 2017 fanns det 252 286 arbetstillfällen inom den privata sektorn i Helsingfors. De motsvarade 63,5 procent av alla arbetstillfällen. Kommunsektorn var den näststörsta arbetsgivarsektorn med en andel på 16,7 procent. Statens andel var 10,1 procent och andelen av aktiebolag med statsägd aktiemajoritet var 3,1 procent av alla arbetstillfällen.

Som företagare jobbade 25 642 personer och deras andel var 6,5 procent av alla arbetstillfällen. Antalet personer som jobbar som företagare ökade i Helsingfors under hela granskningsperioden, och företagarbranschen var den arbetsgivarsektor i vilken arbetstillfällena ökade mest år 2017 jämfört med år 2010.

Antalet arbetstillfällen ökade också i den privata sektorn och kommunsektorn, dock i långsammare takt än inom företagarbranschen. Däremot minskade antalet arbetstillfällen hos staten och i aktiebolag med statsägd aktiemajoritet.

Mer information

Yilmaz, Eyüp: Työpaikat Helsingissä 2010–2017 (pdf, på finska), Sammandrag (pdf, på finska)

Foto: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing