Man och dator.

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors under coronakrisen öppnad

Idag, 20 april, öppnar Helsingfors stad ansökningen om verksamhetsstöd för ensamföretagare för ekonomiska förluster orsakade av coronaepidemin. Helsingfors beviljar ett engångsstöd på 2000 euro för ensamföretagares verksamhet för perioden  16.3–31.8.2020. Verksamhetsunderstödet finansieras av arbets- och näringsministeriet. Man kan även ansöka om stödet retroaktivt till 30.9.2020.

Syftet med understödet är att göra ensamföretagarnas verksamhet ekonomiskt hållbar under och efter epidemin. Det verksamhetsstöd som nu kan sökas är avsett för att täcka utgifterna för den egentliga näringsverksamheten. Stödet är tidsbundet och gäller den akuta likviditetskrisen orsakad av epidemin.

En ensamföretagare som bedriver verksamhet i Finland som huvudsyssla kan ansöka om stödet oavsett verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt. En företagare eller yrkesutövare som inte har anlitat arbetskraft anses vara ensamföretagare. Även frilansföretagare inkluderas.

Förutsättningarna för att ansöka om stödet

  • Stödet är avsett för ensamföretagare på heltid, oavsett bolagsform. 
  • Förutsättningarna för ansökan om understöd uppfylls om du är i FöPL-registret eller du under det föregående året haft företagsinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Om din företagsverksamhet startade för mindre än ett halvår sedan ska du intyga att det fortsatta inkomstflödet skulle ha lett till en fakturering på 20 000 euro under en period på tolv månader. 
  • Ensamföretagaren får inte ha några anställda vid tidpunkten för ansökan. Om du hade anställda före den 16 mars 2020 men har sagt upp dem (inte permitterat) är du berättigad till stödet. Om det finns andra FöPL-försäkrade som faktiskt arbetar i företaget, kan du ansöka om stöd hos NTM-centralen. 
  • Din företagsverksamhet och omsättning har minskat avsevärt sedan den 16 mars 2020 på grund av coronaepidemin. Avsevärt innebär att omsättningen har minskat med minst 30 %  då den hade varit stabil under de föregående tolv månaderna. 
  • Bokslutet för 2019 eller skattedeklarationen visar att företagsverksamheten varit lönsam. Om du har skatteskuld, ska du ha en plan för betalning av skatteskulden, som Skatteförvaltningen har godkänt. Då man bedömer om verksamheten är lönsam kan man ta hänsyn till ensamföretagarens utredning om en exceptionell situation under 2019. 
  • Ditt företag måste ha förutsättningar för en lönsam verksamhet efter coronaepidemin. Du ska även berätta till vad du ska använda stödpengarna. Stödet får inte användas för att betala företagarlön, utan det ska användas för till exempel hyra, inköp etc. Företagsverksamheten måste fortsätta efter coronaepidemin.

Annat att beakta

Stöd till ensamföretagare betalas per företagare. Om en ensamföretagare har flera företag där hen själv arbetar, kan stödet beviljas det företag som är företagarens huvudsyssla. En ensamföretagare kan endast söka verksamhetsunderstöd från den hemkommun som angetts i FODS-registret.

Man kan ansöka om stöd för ensamföretagare parallellt med arbetsmarknadsstöd för företagare. Ett verksamhetsstöd på 2000 euro för fasta kostnader inverkar inte på arbetsmarknadsstödet.

Kommunerna meddelar Skatteförvaltningen om verksamhetsstöd som betalats till ensamföretagare.

Den som ansöker om understöd ska beakta att när kommunen godkänner ansökan uppstår ett avtal mellan sökanden och kommunen, såsom avses i 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen. Understödstagaren ska med stöd av avtalet utan dröjsmål återbetala det understöd som hen fått felaktigt, till ett för stort belopp eller uppenbart utan grund.  I fall av missbruk kan kommunen kräva att ett utbetalt stöd betalas tillbaka. Stödtagaren förbinder sig att vid behov lämna den som beviljat stödet de uppgifter som behövs för att säkerställa att stödet inte har sökts i strid med stödvillkoren.

Den kommun som beviljat stödet samt arbets- och näringsministeriet har rätt att i efterhand kontrollera för vilket ändamål stödet har använts.

Sök stödet här

Du kan söka verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors i tjänsten asiointi.hel.fi I tjänsten finns även instruktioner. Du når tjänsten via denna länk.

Aktuellt om coronaviruset