Det är tomt i skolan.

Andra stadiets undervisning fortgår som distansundervisning till slutet av februari

Vid sitt möte 4.2.2021 drog huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona upp riktlinjer enligt vilka andra stadiets undervisning fortgår som distansundervisning till och med 28.2.2021.

Genom att hålla begränsningarna och rekommendationerna i kraft förebygger man epidemin och spridningen av den nya virusvarianten samt hotet att social- och hälsovården överbelastas. Rekommendationerna och begränsningarna gäller för en viss tid. Vid behov kan tiden för rekommendationerna och begränsningarna förlängas efter slutdatumet för den nya utsatta tiden.

Koordineringsgruppen har identifierat de negativa följder som den långvariga distansundervisningen har på ungas välmående och inlärning. Bildningssektorerna vid Helsingfors, Esbo och Vanda städer gör tillsammans en utredning för koordineringsgruppen. Utredningen ska klargöra hur närundervisning kan ordnas säkert, vilka alternativ som finns inom hybridundervisning och med vilka andra åtgärder man kan stöda de studerande, vars välmående och inlärning har äventyrats på grund av den långvariga distansundervisningen.

Koordineringsgruppen följer hela tiden med epidemiläget, och om situationen förändras har gruppen beredskap att snabbt göra en ny utvärdering av riktlinjerna. Fortsättningen av de befintliga begränsningarna och rekommendationerna i regionen behandlas vid koordineringsgruppens möte den 18.2.2021.

Koordineringsgruppens tidigare riktlinjer för begränsningar och rekommendationer som är i kraft

Koordineringsgruppen har dragit upp riktlinjer för begränsningar och rekommendationer gällande publikevenemang, privata tillställningar, användningen av offentliga utrymmen och undervisningen på andra stadie. Riktlinjerna är i kraft till och med 28.2.2021. Riktlinjerna har gjorts upp på grundval av den epidemiologiska lägesbilden och genom att göra en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla koordineringsgruppens riktlinjer för begränsningar och rekommendationer.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 10 personer under förutsättningen att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar från 21.9.2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 10 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem ska distanskontakt användas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna är i kraft 1–28.2.2021. Beslutet om att fortsätta med begränsningarna i regionen fattades 27.1.2021 av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Att ordna privata tillställningar

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med dessa. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata möten eller familjesammankomster. Gällande begravningar eller minnesstunder är rekommendationen fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen är i kraft fram till 28.2.2021.

Offentliga utrymmen

Alla kundutrymmen som är öppna för allmänheten, med undantag för hobbyturer för barn och unga, är fortfarande stängda. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Verksamheten i arbetarinstituten har avbrutits. Även Högholmens djurpark är också stängd.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Dessutom fortgår exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av munskydd till mindre bemedlade. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer på motsvarande sätt ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler.

Rekommendationerna och begränsningarna är i kraft till 28.2.2021.

Undervisning på andra stadiet

Gymnasierna fortsätter med distansundervisning till och med 28.2.2021.

Inom yrkesutbildningen fortsätter distansundervisningen fram till 28.2.2021. Under utbildningsarrangemangen säkerställs studerandenas möjligheter att avlägga examensdelar och examina i olika lärmiljöer enligt behov (webbundervisning, på läroanstalten och på arbetsplatsen).

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande i specialundervisningen och med funktionsnedsättning samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, Institutet för hälsa och välfärd THL, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för sin behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Läs mera
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona
Coronavirus COVID-19 – Latest Updates

Foto: Mikael Lindén