Amorteringsfrihet för lån som Helsingfors stad beviljat dem som drabbats av coronakrisen

Stadsstyrelsen beslöt i sitt möte 6 april att enligt  behov bevilja amorteringsfrihet för lån som beviljats av staden, samt förlänga tiden för redan beviljade amorteringsfriheter. Stadsstyrelsen gav också sitt utlåtande till utbildnings- och kulturministeriet om reformen av statsandelssystemet för performativ konst. Staden anser att förslaget är lyckat.

Stadsstyrelsen beslöt att ge Helsingfors stads finansdirektör fullmakt att bevilja amorteringsfrihet och förlänga tiden för redan beviljade amorteringsfriheter för lån som beviljats av staden, med den förutsättningen att lånen fortfarande har tillräcklig säkerhet.

Amorteringsfrihet och förlängning av lånetiden kan beviljas för högst sex månader för låneamorteringar som förfaller i april-september, för låntagare som gjort en ansökan och vars verksamhet väsentligt och verifierbart försvårats av coronakrisen.

Beslutet gäller inte mottagare av stadens lånebidrag. Eventuella kumulativa räntor på lånen faktureras normalt så att räntorna kan betalas senast 30 september utan dröjsmålsränteföljder. 

Staden anser att förslaget om statsandelssystemet för konst är lyckat

Stadsstyrelsen gav sitt utlåtande till utbildnings- och kulturministeriet om reformen av statsandelssystemet för performativ konst.

Staden anser att förslaget i stort sett är lyckat. Förslaget förtydligar den performativa konstens samhälleliga roll och för fram utvecklingen inom konstsektorn. Staden anser att det är väsentligt att de tilläggsanslag som planerats som stöd för reformen, ska verkställas till sitt fulla belopp.

Statsandelssystemet för performativ konst är en central struktur inom kulturinfrastrukturen, och det är nationellt sett ett viktigt mål att systemet funktionerar och finansieringen är tillräcklig. Helsingfors stad anser att de stora tillväxtcentrens konst- och kulturproducenters möjlighet att möta det växande serviceutbudet bör tryggas genom lagändringen.

Alla beslut från stadsstyrelsens möte finns att läsa på sidan Beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll finns att läsa här (på finska)