Allt fler med utländsk bakgrund studerar på andra stadiet

Det har redan förekommit invandring till Finland och Helsingfors så länge att en del av invandrarnas barn börjar vara unga vuxna – och studerande på andra stadiet. Dessa finlandsfödda med utländsk bakgrund utgör ännu en förhållandevis liten skara, men det går ändå att lite se hur de klarar sig på skolbänken i jämförelse med de unga som har finländsk bakgrund.

I början av år 2017 hade 58 procent av de barn i Helsingfors som var i grundskoleålder och hade utländsk bakgrund fötts i Finland. Bland 16-18 åringar med utländsk bakgrund var andelen finlandsfödda 47 procent. Med utländska bakgrund avses att vederbörandes bägge föräldrar eller den enda kända föräldern har fötts utomlands. Detta framgår av Helsingfors stads finsk- och engelskspråkiga webbplats om personer med utländsk bakgrund i Helsingfors http://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/.

Andra generationens invandrare söker sig oftare till gymnasiet

Hösten 2015 var andelen utlandsfödda 16-18-åringar med utländsk bakgrund i Helsingfors som gick i andra stadiets utbildning 59 procent. Av de finlandsfödda med utländsk bakgrund, dvs. andra generationens invandrare, gick redan 77 procent i andra stadiet. Bland samtliga 16-18-åringar i Helsingfors var denna andel 88 procent, så även bland andra generationens invandrare ligger deltagandet i utbildning under medeltalet. Bland de unga med utländsk bakgrund som efter grundskolan söker sig till yrkesutbildning utgör de finlandsfödda och de utlandsfödda en ungefär lika stor andel, men till gymnasiet söker sig en större andel bland de finlandsfödda.

Samma höst (2015) gick det i gymnasierna i Helsingfors sammanlagt 2 010 och i yrkesutbildningen 6 024 studerande med utländsk bakgrund. Bland dessa är gymnasisterna och yrkesstuderandena klart olika med avseende å vilken generation av invandrare de tillhör. Bland gymnasisterna är andelen finlandsfödda nära 50 procent, men bland yrkesstuderandena bara 13 procent. Antalet andra generationens invandrare växer snabbt just nu både inom gymnasiet och yrkesutbildningen.

De finlandsfödda invandrarnas utbildningsnivå når inte upp till den övriga befolkningens

Av alla 25-64 år gamla personer med utländsk bakgrund som fötts i Finland hade 76 procent en examen utöver grundskolan. Detta gällde vid slutet av år 2016. Motsvarande andel bland personer med inhemsk bakgrund var 89 procent. Antalet andra generationens invandrare är ännu mycket litet i de äldre åldersklasserna. Av andra generationens invandrare i åldern 20-24 år hade i slutet av 2016 bara 62 procent avlagt examen utöver grundskolan, jämfört med 87 procent bland 20-24-åringar med inhemsk bakgrund.

Mera om temat:

utredare Sanna Ranto, +358 9 310 36408, sanna.ranto@hel.fi
utredare Jenni Erjansola, +358 9 310 36365, jenni.erjansola@hel.fi

Publikation:

Webbplatsen Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä (finsk- och engelskspråkig): http://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/