Skolryggsäck med böcker och pennor

Strejkens inverkan på fostran och utbildning 3–9.5

Den grundläggande utbildningen har ställts in under strejken och endast en del av daghemmen är öppna. I gymnasierna och yrkesutbildningen fortsätter undervisningen på distans och som självständiga studier. Lekparkernas verksamhet har ställts in och inomhusutrymmena är stängda.

Kommunsektorns strejk har stor inverkan på Helsingfors stads tjänster. Strejken ordnas den 3–9 maj. Strejken omfattar arbetstagarorganisationerna FOSU, JHL och Jyty.

Strejken har betydande effekter på alla utbildningsnivåer: småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt på ordnandet av verksamheten vid arbetarinstituten i Helsingfors.  Klientfamiljerna, eleverna och de studerande får anvisningar för arrangemangen under strejken.

Endast en del av daghemmen håller öppet

Strejken har en betydande inverkan på ordnandet av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. På grund av personalbrist håller bara en del av daghemmen öppet under strejkdagarna. Antalet anställda som arbetar under strejken påverkar antalet barn som kan få vård på de daghem som är öppna. Det är möjligt att de daghem som har öppet inte kan ta emot alla barn på grund av personaldimensioneringen. Uppskattningen är att dagvården inte kan säkerställas på normalt sätt. Familjerna kompenseras för kundavgiften för frånvaro under strejkdagar i efterhand.

Du hittar en lista på daghem och andra enheter inom småbarnspedagogiken som håller öppet här.

Förskoleundervisning ordnas i begränsad omfattning endast för barnen på de daghem som har öppet.

Under strejken är lekparkernas verksamhet och inomhuslokaler stängda, men man kan leka och vistas utomhus på lekparkerna på egen hand.

Den grundläggande utbildningen avbryts under strejken

Den grundläggande utbildningen avbryts i alla Helsingfors stads finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolor under strejken den 3–9 maj.  Elevvårdens tjänster (kuratorer och psykologer) erbjuds inte under strejken.

Eleverna kan dock besöka skolhälsovården i skolorna trots strejken och familjernas hälsokontroller genomförs normalt. Hälsovårdaren hämtar familjen från skolans dörr till mottagningen vid avtalad tidpunkt.

På grund av personalbrist serverar grundskolorna inte måltider för eleverna.

Privata arrangörer ordnar eftermiddagsverksamhet även under strejken. På de skolor som har eftermiddagsverksamhet serveras mellanmål. Skollokalerna används för eftermiddagsverksamhet kl. 12.00–17.00.

Studierna på andra stadiet fortsätta i regel som självständiga studier

På andra stadiet i gymnasier och inom yrkesutbildningen sker undervisningen i regel som distansundervisning och självständiga studier under strejken.

Måltiderna för de studerande ordnas även under strejken. Det är möjligt att äta på Stadin AO:s verksamhetsställe på Hattulavägen och på språkgymnasiet.

I vissa läroanstalter kan balen på de gamlas dag, som har skjutits upp på grund av coronan, infalla under strejkdagarna. Balen på de gamlas dag arrangeras i vissa läroanstalter.

Elevvårdens tjänster (kuratorer och psykologer) erbjuds inte under strejken. Skolhälsovården kan trots strejken besökas i läroinrättningarna, och hälsokontroller genomförs normalt. Hälsovårdaren hämtar studeranden från läroinrättningens dörr till mottagningen vid avtalad tidpunkt.

I regel är läroinrättningarna stängda under strejken.

Strejkens inverkan på arbetarinstituten

Strejken påverka även Helsingfors arbetarinstituts och Arbis verksamhet. Under strejken ställs merparten av undervisningen in och kundtjänsten och de flesta verksamhetsställena är stängda. En del av undervisningen kan dock ordnas som distans- eller närundervisning. Läraren informerar separat om kursen har undervisning under strejken och om undervisningen är när- eller distansundervisning.

Kommunsektorns inverkan på Helsingfors tjänster
Lista på öppna daghem

Bild: Adobe Stock
Nyheten är publicerad 28.4 och uppdaterad 4.5.