Internationalismen blomstrar inom fostran och utbildning i Helsingfors kommande läsår

Verksamheten på daghemmen är åter i full gång fr.o.m. 5.8 efter sommarpausen. I Helsingfors stads svenskspråkiga grundskolor och gymnasier börjar läsåret tisdagen 13.8 och i stadens finskspråkiga grundskolor och gymnasier torsdagen 8.8. Vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto återvände gamla studerande till sina studier 1.8, medan nya studerande inleder sina studier 7.8. Anmälan till höstens kurser på Arbis och Helsingin työväenopisto börjar ämnesvis 12–14.8.

I och med det nya läsåret är det dags för omkring 6 000 förstaklassare att för första gången bege sig till skolan. Över 27 500 barn deltar i småbarnspedagogik, antalet grundskoleelever uppgår till nästan 42 500 och över 22 000 studerande studerar i gymnasierna och Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Över 100 000 personer tar kurser på Arbis och Helsingin työväenopisto.

Ny plan för småbarnspedagogik tas i bruk

Livslångt lärande lyckas väl i Helsingfors. Lärstigen börjar med småbarnspedagogiken och fortsätter med den grundläggande utbildningen. Därefter följer utbildning på andra stadiet, kompetensutveckling för vuxna och studier för seniorer.

Inom småbarnspedagogiken (daghem, familjedagvård och lekparker) i Helsingfors kommer en ny verksamhetsstyrande plan för småbarnspedagogik att tas i bruk i höst. I den nya planen betonas vikten av lek, goda kamratrelationer och utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet.

Den nya läroplanen för grundskolan har introducerats stegvis med början år 2016 och är nu i bruk i sin helhet i alla årskurser.

Till följd av reformen av gymnasielagen förnyas också läroplanen för gymnasiet. Utbildningsstyrelsen publicerar de nya grunderna för gymnasiets läroplan hösten 2019. Utifrån de nationella grunderna kommer lokala läroplaner att utarbetas för Helsingfors stads gymnasier. Undervisning som bygger på de nya läroplanerna kommer att inledas i augusti 2021.

I och med det nya läsåret startar Helsingfors ett försök som går ut på att staden stöder ekonomiskt de studerande som inleder sitt första läsår på andra stadiet i stadens gymnasier och Stadin ammatti- ja aikuisopisto. I stödet ingår läromaterial som kan lånas från skolorna och olika kulturbesök. Dessutom får de studerande ett resekort som gäller inom Helsingfors, vilket för sin del gör det möjligt att använda hela staden som lärmiljö i enlighet med stadsstrategin.

Arbis och Helsingin työväenopisto erbjuder i enlighet med sina läroplaner möjligheter för personer i alla åldrar att studera språk-, kunskaps-, färdighets- och konstämnen. Uppdateringen av läroplanerna och de kompletterande planerna för de olika ämnesområdena inleds kommande läsår.

I Helsingfors studeras språk

Arbetet med att främja studier i språk – varigenom också kunskaperna i internationalism ökas – fortsätter. Inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen lägger man grunden för ett livslångt lärande av språk. Mängden språkstudier har ökats och kommer att ökas ytterligare. Under de första åren ligger tonvikten i språkundervisningen på lek och sång – språkinlärning sker som en naturlig del av olika aktiviteter.

Inom den grundläggande utbildningen studerar man mer främmande språk än vad som förutsätts i den nationella läroplanen. I de svenska skolorna börjar alla elever studera finska i ettan, antingen som modersmålsinriktad finska eller traditionell finska. Studierna i A2-språket inleds i årskurs 3. I de svenska skolorna erbjuds engelska i alla skolor, tyska i tre områden och franska i ett område. I årskurserna 7–9 studerar eleverna minst två språk. De kan också inleda studierna i ett nytt språk som tillvalsämne. Studierna i det här B2-språket inleds i årskurs 7. De svenska skolorna har möjlighet att erbjuda undervisning i B2-språken tyska, franska, engelska, spanska, ryska, kinesiska och latin. Undervisningen kan börja om ett tillräckligt antal elever har valt språket i fråga.

I gymnasiet Ressun lukio erbjuds IB-studier på engelska och i gymnasierna Alppilan lukio och Helsingin kielilukio betonas språk, kultur och internationalism. På Stadin ammatti- ja aikuisopisto är det möjligt att avlägga en del grundexamina på engelska och urvalet kommer att öka. Arbetarinstituten erbjuder också en mångsidig språkpalett.

Till fots eller med cykel till skolan

Helsingfors uppmuntrar skolelever och studerande att gå eller cykla till skolan. På så sätt vore barn och unga mer aktiva fysiskt och motion har bevisligen en positiv inverkan på inlärning. Dessutom får skoldagen en energisk start. Med förstaklassare är det skäl att på förhand öva på skolrutten och också med äldre skolelever bör man repetera trafikreglerna så att skolvägen är trygg för alla.

Helsinki Education Week 4–8.11 presenterar lärande av hög kvalitet

Under Finlands EU-ordförandeskap betonas Europa och Europeiska unionen i våra skolor och daghem.

Skolvardagen och lärande av hög kvalitet i Helsingfors presenteras för internationella gäster på Helsinki Education Week 4–8.11. Temat för veckan är medverkan. Under veckan, som ordnas för andra gången, erbjuds program för elever och studerande i olika åldrar och för alla som är intresserade av inlärning och hur inlärning kan utvecklas. Utöver internationella experter i inlärning är evenemangets målgrupp finländska lärare, elever och föräldrar – särskilt de från Helsingfors. HundrEd är officiell samarbetspartner för evenemanget.

Helsingfors stads skolors arbetstider och lov


DELA