Illustrerad bild på rävkompisarna

Inom småbarnspedagogiken i Helsingfors förstärks kunskaperna om en hållbar framtid tillsammans med rävkompisar

Alla rävar har en egen berättelse som lyfter fram ett särskilt hållbarhetsfenomen. Vandrande räven till exempel får tillsammans med Guldbaggen lära känna betydelsen som ett murket träd i skogen har (naturens mångfald), Kock-Räven funderar med den Jonglerande Ökenräven på hur maten ska räcka till (klimatförändring), och Uppfinnarräven undersöker tillsammans med Gråmåsen Lonni vilka möjligheter det finns att återanvända plast. (cirkulär ekonomi)

Hopp och positiv inställning till framtiden

Utgångspunkten för utvecklingen av modellen har varit grunderna för planen för småbarnspedagogik, i vilken det konstateras att principerna för ett hållbart levnadssätt identifieras och följs inom småbarspedagogiken, så att den sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska dimensionen beaktas. Dessutom ingår i grunderna att barnens positiva inställning till framtiden stöds inom småbarnspedagogiken.

”Många yrkespersoner inom småbarnspedagogikens område konstaterade att innehållen i den hållbara utvecklingen ofta känns svåra att tillämpa i vardagen, så vi började utveckla en modell där barnen får undersöka, dra ut på äventyr och leka under teman för hållbar utveckling”, konstaterar Anssi Almgren som är pedagogisk sakkunnig för hållbar framtid.
Syftet med Rävmodellen är att stöda förutsättningarna för ett gott liv genom att förstärka klimat- och miljöfostran, kunskaperna i cirkulär ekonomi och läskunnigheten i framtiden.

I Rävboken finns sju rävfigurer

Den viktigaste delen av Rävmaterialet utgörs av Rävboken. I bokens berättelser finns sju olika rävar: Vandrande Räven som älskar naturen, Visa Räven som uppmuntrar till att fundera tillsammans, Sago-Räven som sporrar till att leva in sig i saker, Konstnärliga Räven som målar upp framtiden, Skickliga Räven som är duktig på praktiska färdigheter, Uppfinnar-Räven som funderar på bestående alternativ och Kock-Räven som utvecklar recept för en hållbar framtid.

Varje räv bearbetar en hållbar framtid i sina ”tassar". Med tassarna känner man på saker, undersöker och tar i allt som ska göras för en hållbar framtid. Tassarna består av kreativt tänkande, fenomen i den verkliga världen, utforskning av framtiden och funderingar kring nya lösningar. Tassarna tillämpas i enlighet med barnens ålder, intressen, tankar och önskemål. I varje rävkapitel ingår dessutom forskningsinformation om det aktuella rävtemat.

Rävmodellen tas i användning inom småbarnspedagogiken men avsikten är att den ska börja användas även bland äldre barn.

Instagram @kettukaverit
Rävillustrationer: Riku Ounaslehto