Personalen fick beröm i en kundenkät om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i huvudstadsregionen

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda genomförde i månadsskiftet oktober–november (19.10–8.11.2020) en gemensam kundenkät för vårdnadshavare till barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller förskoleundervisning.

Kundenkäten skickades till nästan 60 000 vårdnadshavare med barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik. Sammanlagt 15 269 svar inkom.

Genom enkäten kartlades barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt deras utvecklingsönskemål.

Den förra enkäten från år 2017 förnyades i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen, vårdnadshavarna och de anställda. Enkäten förkortades något och frågor till barnen togs med.

Enkäten kunde besvaras på svenska, finska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska. Innolink Research Oy ansvarade för det tekniska genomförandet av enkäten.

Barnen trivs i småbarnspedagogiken och förskolan

De högsta betygen gavs för barnens trivsel och personalen i småbarnspedagogiken och förskolan. Barnen och vårdnadshavarna upplevde också att barnen har bra och tillräckliga kamratrelationer i småbarnspedagogiken och förskolan.

Enligt svaren kunde kommunerna utveckla barnens möjligheter att delta i planeringen av verksamhetens innehåll samt hanteringen av respons, idéer och önskemål från föräldrarna. Enligt resultaten av enkäten finns också utrymme för förbättring i fråga om ännu mångsidigare användning av olika lärmiljöer utöver platsen för småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.

De gemensamma resultaten från kundenkäten offentliggjordes vid ett tillfälle som direktsändes från Helsingfors stadshus den 13 januari 2021. En sammanfattning av enkätresultaten finns på kommunernas webbplatser. Resultaten gås igenom tillsammans med vårdnadshavarna vid de småbarnspedagogiska enheterna. Resultaten från enkäten utnyttjas för att utveckla verksamheten.

Helsingfors resultat stämmer överens med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen

Även i Helsingfors fick följande påståenden bästa medeltal: jag blir bemött på ett uppskattande och vänligt sätt som vårdnadshavare, mitt barn har kompisar på enheten för småbarnspedagogik eller förskoleundervisning, och mitt barn trivs bra på enheten för småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. Det som barnen lyfte fram som trevligt var kompisarna, lekarna och utflykterna. I sina öppna svar berömde vårdnadshavarna småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens personal.

Följande påstående fick lägst medeltal: mitt barn har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll; respons, idéer och önskemål jag gett har behandlats; och förutom enheten för småbarnspedagogik utnyttjas olika lärmiljöer på ett mångsidigt sätt. Det som barnen lyfte fram som otrevligt var vilan och konfliktsituationer när lekarna inte löper bra. I vårdnadshavarnas svar nämndes tillgången till information och kommunikationen samt gårdarnas trivsel som utvecklingsobjekt.

I resultaten från Helsingfors förekommer en aning variation mellan olika områden och enheter.

Helsingfors gemensamma resultat kommer att läggas upp på daghemmens webbplatser före 15.1. Resultaten kommer att behandlas inom barnomsorgsområdena, och enheterna för småbarnspedagogik ser till att de enhetsspecifika resultaten gås igenom med vårdnadshavarna.

 Kundenkät för småbarnspedagogik och förskola i Huvudstadsregionen 2020

Kundenkät för småbarnspedagogik och förskola i Huvudstadsregionen 2020 Helsingfors


Mer information ges av:

Chef för den svenska småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368