Distansundervisning.

Över 43 000 grundskoleelever i Helsingfors får distansundervisning

I Helsingfors genomgick grundskoleelevernas, gymnasisternas och de yrkesstuderandes skolgång en stor förändring den 18 mars, då man på skolorna och läroanstalterna övergick till distansstudier. Distansundervisningen medförde också förändringar i vårdnadshavarnas vardag och i lärarnas uppgifter.

I närundervisning deltar de första- till tredjeklassare och de fjärde- till niondeklassare som får särskilt stöd och som inte kan studera hemma.

”Alla första- till tredjeklassare kan i princip delta i närundervisningen, men vi vill understryka att vi rekommenderar studier hemma om det bara är möjligt”, konstaterar Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn.

Antalet elever som deltar i närundervisning har legat mellan 1 200–1 300 hela innevarande vecka. I Helsingfors finns det sammanlagt 44 200 grundskoleelever.

Distansstudier för 97 % av grundskoleeleverna och för alla gymnasister och yrkesstuderande

I Helsingfors har cirka 43 000 grundskoleelever övergått till att studera hemma på distans. För studieändamål har eleverna tillgång till ett flertal nätbaserade lärmiljöer, såsom Google och Office365. Via Wilma ger lärarna eleverna anvisningar om arbete på egen hand och arbete i grupp. Läraren handleder inlärningen till exempel genom att kommentera de lärandes arbeten elektroniskt, ge respons i en nätbaserad lärmiljö, leda diskussioner eller ordna virtuell undervisning. Distansundervisningen bygger också på användning av traditionella läro- och arbetsboksuppgifter. Distansundervisningen kan gå ut på undervisning i realtid, studier i egen takt samt arbete på egen hand eller med andra. Lärarna håller aktivt kontakt med eleverna.

”Det är bra och viktigt att vårdnadshavarna har följt rekommendationerna om vem som bör delta i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Vår personal har snabbt tillägnat sig nya sätt att undervisa. Det är förståeligt att det förekommer variation i lärarnas anvisningar och uppgiftsutdelning samt i handledningen av distansstudierna, men jag tror att vi så småningom uppnår en balans – också så att vårdnadshavarna inte belastas för mycket. Lärarna sköter undervisningen men vi hoppas att vårdnadshavarna övervakar skolgången i den mån det är möjligt och att barnen och de unga fortsättningsvis har en god dagsrytm i vardagen”, berättar sektorchef Liisa Pohjolainen.

Alla elever som vill delta i skolmåltiden kan göra så

Både elever som får närundervisning och elever som får distansundervisning kan delta i skolmåltiderna. Skolmåltiden serveras i elevens egen skola. Under en vecka har cirka 1 500 barn som studerar hemma på distans deltagit i skolmåltiderna.

Cirka 20 % av barnen deltar i småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har fortsatt i Helsingfors trots undantagssituationen. Antalet barn inom Helsingfors stads småbarnspedagogik uppgår till 27 000. I de fall där det är möjligt rekommenderas det emellertid att barnen sköts hemma. Inom småbarnspedagogiken har cirka 20 %, dvs. omkring 5 500 barn, nu skötts på daghem. ”Situationen kan betecknas som god. Det är viktigt att småbarn, som ofta är i rätt nära kontakt med varandra under olika aktiviteter, kan nu i mån av möjlighet stanna hemma”, konstaterar Liisa Pohjolainen.