Närundervisningen inom den grundläggande utbildningen återupptas den 14 maj – i stadens övriga läroinrättningar fortsätter distansundervisningen

Finlands regering beslutade 29 april 2020 att eleverna inom den grundläggande utbildningen ska återgå till närundervisning 14 maj. Helsingfors följer regeringens beslut. I stadens läroinrättningar på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet sker undervisningen på distans till slutet av maj.

 • Frågor och svar
 • Trafiken när skolorna öppnar den 14 maj
 • Eleverna återvänder till sin egen skola torsdagen den 14 maj. Skolornas rektorer bestämmer själva hur läsordningen för resten av läsåret ska se ut och skolorna ger också mer information om de praktiska arrangemangen. Skolorna kommer att beakta undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärds anvisningar i närundervisningen. 

  ”I det här skedet vill jag tacka vårdnadshavare, elever och skolpersonalen som med kort varsel förverkligat en lyckad period av distansundervisning. Vi gör vårt bästa för att även ordna trygg och smidig närundervisning under dessa fortfarande exceptionella förhållanden. Det kommer innebära nya verksamhetsmodeller som vi tillsammans ska anpassa oss till”, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning.

  Under läsårets sista veckor ligger tyngdpunkten på elevernas välbefinnande och gruppandan. Dessutom utreder man om det inför hösten finns stödbehov som uppstått till följd av distansundervisningen.

  Elevernas och lärarnas trygghet kommer garanteras genom att skolorna ökar på den fysiska distansen. Därför kommer skolorna att också utnyttja andra aktörers utrymmen, utöver sina egna klassrum.

  Utöver detta kommer undervisningen möjligtvis ordnas så att skoldagen kan börja och sluta vid olika tidpunkter för olika grupper. Undervisningsgrupperna kommer även hållas åtskilda under hela skoldagen. Personalen ansvarar för en specifik grupp av elever och skolorna kommer i mån av möjlighet att undvika att flytta personal mellan grupperna.

  Skolelevernas eftermiddagsverksamhet fortsätter den 14 maj. Eftermiddagsverksamheten ordnas i huvudsak utomhus och grupperna äter mellanmål i omgångar. Staden tar ut 50 procent av klientavgiften för maj månad, av de familjer vars barn kommer att delta i eftermiddagsverksamheten under perioden 14–29 maj.

  Personer som inte är elever eller personal ska undvika att röra sig i skolorna eller på skolområdena. Vårdnadshavare kan vid behov följa barnet till skolgården.

  Eleverna äter lunch i sin egen grupp, antingen i sitt eget klassrum eller i skolans matsal. I matsalen ska säkerhetsavstånd beaktas. Hygienen kommer att beaktas när maten tillreds, serveras och äts.

  I läsårsbetyget bedöms elevens inlärning under hela läsåret. Under största delen av läsåret har eleverna studerat normalt, och det görs inga avvikelser i bedömningen på grund av undantagsförhållandena. Niondeklassarnas avgångsbetyg är en helhetsbedömning av elevernas kunnande och baserar sig inte enbart på vårens prestationer.

  ”Skolarbetet tar slut den 30 maj, men tyvärr är det omöjligt att ordna traditionella vårfester just nu. Klasserna kan i sina egna grupper fira att läsåret är över”, konstaterar Liisa Pohjolainen.

  Distansundervisningen fortsätter i gymnasierna, i Stadin ammatti- ja aikuisopisto och inom det fria bildningsarbetet

  I enlighet med regeringens rekommendationer kommer universiteten, yrkeshögskolorna, gymnasierna, yrkesutbildningarna och aktörer inom det fria bildningsarbetet och inom den grundläggande utbildningen för vuxna att fortsätta med distansundervisning till läsårets slut.

  I Helsingfors stads läroinrättningar på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet kommer undervisningen att ske på distans till slutet av maj.

  I gymnasierna sker undervisningen i huvudsak på distans till slutet av läsåret. Studeranden kan fortfarande besöka gymnasierna för undervisning, handledning eller för att uträtta ärenden som är nödvändiga för att studierna ska fortskrida eller av andra anledningar.

  Vår- och examensfesterna kommer på grund av begränsningar av offentliga sammankomster att ordnas virtuellt. Studentexamensfesterna har skjutits upp till hösten. Examensfesterna ordnas den 29 augusti i dagsgymnasierna och i IB-gymnasierna och den 28 augusti i vuxengymnasierna. Om festligheterna inte kan arrangeras tryggt i augusti kan vårens studenter 2020 bli bjudna till en självständighets- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

  Stadin ammatti- ja aikuisopisto fortsätter i huvudsak med distansundervisning till slutet av maj. Bedömningen av elever som ska utexamineras görs i läroinrättningarnas utrymmen och ute på gårdarna, i enlighet med säkerhetsföreskrifter. På grund av begränsningar av offentliga sammankomster kommer vårfesten att ordnas virtuellt. Studerandena garanteras arbetsredskap för distansundervisningen.

  StadinAO firar elever som utexamineras den femte juni klockan tio i form av en virtuell examensfest. Elever som berörs och personal får mer information om festen i slutet av maj.

  Läs mer:

  Publicerad 8.5 och updaterad 12 och 13.5.