Mot andra stadiet

Efter grundskolan utvidgas inlärningsmöjligheterna ytterligare, då varje niondeklassist ska söka sig till andra stadiets utbildning. I Helsingfors stads gymnasier och i Stadin AO som ger yrkesutbildning på finska ges utbildning i moderna utrymmen. Det erbjuds flera gymnasiebetonade studier och studier som förbereder dig för arbetslivet.

Läropliktsåldern steg till 18 år – målsättningen är att varje ungdom efter grundskolan avlägger en examen på andra stadiet. I och med utvidgandet av läroplikten är varje niondeklassist skyldig att söka sig till andra stadiets utbildning. Skyldigheten att söka till utbildning fortsätter ifall ungdomen blir utan studieplats eller avbryter sina påbörjade studier.

”Reformen medför mycket gott för ungdomarna själva. Förr var andra stadiets studiematerial avgiftsbelagt men nu erbjuds det avgiftsfritt för studerandena. Ansökan till studier efter grundskolan är också smidigare – i den gemensamma ansökan kan man söka sig till alla olika utbildningsformer som läroplikten omfattar”, säger specialplanerare Anssi Ahlberg på sektorn för fostran och utbildning på Helsingfors stad.

Studier som förbereder för yrkeslivet på Stadin AO (på finska)

I Helsingfors finns många möjligheter för andra stadiets utbildning. Stadin AO (Stadin ammatti- ja aikuisopisto som ger yrkesutbildning på finska) är Finlands största yrkesläroanstalt, där man kan utbilda sig i nästan 30 olika inriktningar och skaffa sig kunnande till många olika yrken. Studierna är individuella och fokuserar på yrkeslivet.  Yrksinstitutet Practicum erbjuder andra stadiets utbildning på svenska. 

Andra stadiets yrkesutbildning kan avläggas också som läroavtalsutbildning, där studierna och arbete kopplas samman.

Det är möjligt att avlägga studentexamen vid sidan om den yrkesinriktade grundexamen genom att inkludera ämnesstudier som förbereder inför studentexamen i yrkesutbildningen. Genom att avlägga enskilda kurser i gymnasieämnen kan du kompensera gemensamma delar av examen. Helsingin aikuislukio ordnar gymnasieutbildning som förbereder för studentexamen på finska för studerande vid Stadin AO.

Särskilda utbildningsuppgifter eller betoningar vid varje gymnasium

Helsingfors stad har 15 gymnasier, av vilka tre är svenskspråkiga. Alla stadens gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller betonar ett visst ämnesområde. Särskilda utbildningsuppgifter finns inom bildkonst, naturvetenskaper, musik och idrott. Du kan betona dina studier till att vara till exempel internationella eller företagsamma.

Elever vid stadens gymnasier kan avlägga gymnasiestudier även via stadens gemensamma utbud. Helsingfors finskspråkiga nätgymnasium Helsingin verkkolukio erbjuder nätstudier, distansstudier, närstudier och sommarstudier. Gymnasierna samarbetar också mycket med högskolor.

Förutom stadens egna gymnasier finns flera gymnasier som är privata eller upprätthålls av en stiftelse, yrkesläroanstalter samt statliga gymnasier och specialiserade skolors gymnasier.

Hux-utbildningen bekantar dig med gymnasie- och yrkesstudier

Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning, Hux, startar på hösten 2022. Den ersätter grundutbildningens påbyggnadsundervisning (tionde klassen), utbildningen som handleder för yrkesutbildning (valma) och LUVA-utbildningen som är avsedd för invandrare och andra personer med ett främmande språk som modersmål med målet att förbereda de studerande för gymnasieutbildning.

Under Hux-utbildningen kan studeranden enligt eget intresse bekanta sig med yrkesstudier eller gymnasiestudier samt förstärka de kunskaper som behövs i andra stadiet.

Ansökan till andra stadiet sker i den allmänna ansökan 22.2–22.3.2022

Niondeklassister söker sig till andra stadiets utbildning eller Hux-utbildningen i den gemensamma ansökan 22.2–22.3.2022. Ansökan till utbildningarna sker via studieinfo.fi. I den gemensamma ansökan kan du söka dig till sju olika ansökningsmål. Studerandens skyldighet att söka sig till utbildning uppfylls med att söka till minst en utbildning på andra stadiet. .

Studerandena får handledning angående den gemensamma ansökan från skolans studiehandledare och lärare.

Tilläggsinformation:

Utvidgandet av läroplikten
Gymnasierna i Helsingfors
Stadin AO (på finska)