Elev studerar hemma.

Helsingfors frågade eleverna om distansundervisningen – merparten uppgav att distansskolan gått bra och att de fått tillräckligt med hjälp av läraren

Enkäten ger grundskolorna viktig information för utveckling av verksamheten.

Helsingfors har kartlagt hur distansskolgången fungerat i grundskolorna med en enkät riktad till eleverna. Eleverna fick svara anonymt på enkäten 28.4–10.5. Första- till tredjeklassarna fick egna frågor i lättläst form och fjärde- till niondeklassarna egna.

Hela 85 procent av de första- till tredjeklassare som svarade på enkäten berättade att skolgången på distans gått väl eller mycket väl. Första- till tredjeklassarna svarade på enkäten genom att välja ”smiley”. Av fjärde- till niondeklassarna uppgav 61 procent att de hade tyckt ganska mycket eller mycket om att studera på distans.

Resultatet kan jämföras med normala förhållanden: 79 procent av fjärde- och femteklassarna och 60 procent av åttonde- och niondeklassarna uppgav i enkäten Hälsa i skolan år 2019 att de tycker om att gå i skola.

Hjälp av såväl läraren som familjen

Merparten av eleverna fick under distansundervisningen den hjälp de behövde med skoluppgifter av sin lärare. 81 procent av första- till tredjeklassarna svarade att de är nöjda eller mycket nöjda med hur de fick hjälp av läraren. Andelen nöjda och mycket nöjda bland de äldre eleverna var något högre, 84 procent.

”Stort tack till lärarna, som snabbt lärde sig att använda distansundervisningsmetoder och orkade sörja för att eleverna lär sig också under undantagsförhållandena”, säger Liisa Pohjolainen, chef för fostrans- och utbildningssektorn – glad över elevernas svar.

Också familjerna stödde mycket aktivt barnen och de unga i distanskolan. 92 procent av första- till tredjeklassarna och 89 procent av fjärde- till niondeklassarna sade att de var mycket nöjda eller nöjda med den hjälp de fick med skoluppgifterna av sin familj.

Lämplig mängd skoluppgifter

Genom enkäten kunde man också utreda hur ofta lärarna och eleverna var i kontakt med varandra under undantagstiden. 52 procent av fjärde- till niondeklassarna svarade att de haft daglig kontakt och 36 procent att de haft kontakt flera gånger i veckan. Av de yngre eleverna svarade 79 procent att de är helt av samma åsikt eller av samma åsikt med påståendet ”läraren är i kontakt med mig varje skoldag”.

Mängden skoluppgifter under distansundervisningen var enligt de flesta elevers åsikt lämplig. 71 procent av första- till tredjeklassarna var nöjda eller mycket nöjda med mängden skoluppgifter.

Hur inverkade distansstudieperioden då på inlärningen? Eleverna fick själva bedöma det. Av fjärde- till niondeklassarna uppgav 14 procent att de lärt sig bättre under undantagsperioden och 40 procent att de lärt sig lika bra som vid närundervisning. Däremot svarade 35 procent att de har lärt sig något sämre på distans och 11 procent att de lärt sig klart sämre på distans.

”Med hjälp av enkätresultaten utvecklar Helsingfors sina tjänster och riktar dem ännu bättre. Informationen är också viktig för oss i händelse av en återgång till distansstudier i ett senare skede”, berättar Liisa Pohjolainen.

I elevernas inlärningsfärdigheter eller i hur de behärskade olika inlärningsverktyg kunde ingen nämnvärd skillnad konstateras vid jämförelse med enkäten Hälsa i skolan. Många ville emellertid tillbaka till skolan: 67 procent av första- till tredjeklassarna uppgav att de vill tillbaka till skolan mycket eller väldigt mycket.

Coronan skrämmer en del

Information om elevernas välbefinnande och känslor under undantagssituationen samlades också in med hjälp av enkäten. Hälften av första- till tredjeklassarna sade att coronan inte skrämmer dem alls, 40 procent skrämde coronan ibland och en tiondedel ofta eller ständigt. Av fjärde- till niondeklassarna sade 38 procent att coronakrisen väcker i någon mån oro i familjen och sju procent att coronakrisen väcker mycket oro i familjen.

Nästan alla av de mindre eleverna sade att allt är väl i familjen och att det är tryggt hemma. Av fjärde- till niondeklassarna svarade emellertid fem procent att det inte alltid är tryggt hemma.

Av fjärde- till niondeklassarna berättade 14 procent att de varit nedstämda eller förtvivlade nästan varje dag eller ofta. Var tionde kände sig ensam ganska ofta eller ständigt. Då resultaten jämfördes med enkäten Hälsa i skolan, kunde man konstatera att distansstudieperioden inte nämnvärt påverkat elevernas sinnesstämning. Också upplevd ensamhet var på samma nivå.

Mer än hälften av fjärde- till niondeklassarna hade hållit kontakt varje dag med sina skolkompisar också under distansskolan och en fjärdedel varje vecka. 13 procent höll kontakt mer sällan och fyra procent inte alls. Av samma åldersklass visste 66 procent hur man under undantagstiden får kontakt med elevvården, dvs. en psykolog, kurator eller hälsovårdare.

Skolorna får sina egna resultat

På elevenkäten, som utfördes på finska och svenska, svarade sammanlagt 6 086 elever, det vill säga 35 procent av alla första- till tredjeklassare vid stadens skolor. Svarsprocenten för fjärde- till niondeklassare var 33 procent och sammanlagt inkom 8 683 svar. Skolorna får senare sina egna resultat och med hjälp av dem kan de bedöma och utveckla sin verksamhet.

Grundskoleeleverna i hela Finland fick distansundervisning 18.3–13.5.2020 för att förhindra spridning av coronaviruset, vilket är historiskt. Från och med torsdag får första- till niondeklassarna åter närundervisning.