Läsåret börjar: Främjande av avgiftsfri småbarnspedagogik, främmande språk för förstaklassister, fortlöpande ansökan till Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Läsåret börjar i Helsingfors stads finskspråkiga grundskolor och gymnasier torsdagen den 9 augusti. I de svenskspråkiga grundskolorna och gymnasierna börjar läsåret tisdagen den 14 augusti. Helsingfors vuxengymnasium börjar sin verksamhet tisdagen den 28 augusti. För småbarnspedagogiken börjar det nya läsåret också, och alla daghem har öppnat sina dörrar efter sommarpausen senast från och med den 6.8. Ungefär 5 500 barn börjar förskoleundervisningen och ungefär 6 000 nya förstaklassister börjar skolan. I stadens gymnasier och i Stadin ammattiopisto börjar ungefär 5 000 nya studeranden.

Avgiftsfri småbarnspedagogik främjas
Helsingfors deltar i utbildnings- och kulturministeriets kommunförsök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Den avgiftsfria småbarnspedagogiken främjas så att den är avgiftsfri under minst fyra timmar per dag från fem års ålder.

Förstaklassisterna börjar genast studera språk och mängden tvåspråkig undervisning har ökats
Från och med i höst börjar man studera det första främmande språket eller det andra inhemska språket (A1-språk) i Helsingfors skolor genast från första klassen. I den finskspråkiga grundskolan finns 9 språkalternativ: engelska, franska, tyska, svenska, ryska, spanska, kinesiska, estniska och samiska. I alla skolor börjar man på första klassen studera engelska, grupper i franska börjar i 11 skolor, grupper i tyska i tre och kinesiska i två skolor. De övriga språken har en grupp i en skola. I den svenskspråkiga grundskolan är det första främmande språket finska.

Tack vare den tidigt startade språkundervisningen utvecklar sig elevernas språkfärdigheter särskilt vad gäller muntliga förmågor bättre än tidigare. Under de första åren studeras språket funktionellt och som en del av elevens aktiviteter, bland vilka ingår lek och sång. Det att man inleder språkstudier redan från första klassen i enlighet med stadsstrategin kommer att ge Helsingforsbarn en allt stadigare bas för livslång språkinlärning. Det för alla elever gemensamma A1-språket studeras i den finskspråkiga grundskolan två årsveckotimmar under årskurs 1 från och med 1.8.2018, och två årsveckotimmar under årskurs två från och med 1.8.2019. I de svenska skolorna läses en timme finska i årkurs ett och två timmar i veckan från tvåan uppåt från och med 1.8.2018.

Tvåspråkig undervisning arrangerades under det förra läsåret i sammanlagt 17 finskspråkiga grundskolor: engelska i 6 skolor och spanska, kinesiska och estniska vardera i en skola, ryska i två och svenskt språkbad i 6 skolor. I höst inleds tvåspråkig finsk-engelsk undervisning i 6 skolor och finsk-samiska-undervisning i en. Sammanlagt erbjuds alltså tvåspråkig undervisning i 24 skolor, det vill säga att nästan en tredjedel av skolorna erbjuder tvåspråkig undervisning.

Läroplansreformen fortskrider
I den nya läroplanen fungerar hela staden som en lärmiljö, man lär sig genom att göra tillsammans samt genom att forska, och teknologi är en naturlig del av inlärningen för barn i alla åldrar. Innehållet i läroplanens läroämnen motsvarar allt bättre den kunskap och de färdigheter som man kommer att behöva i framtiden. Reformen av grundskolornas läroplan fortsätter i höst, i och med att man på 8:e klassen tar i bruk de nya läroplanerna för ämnena, och den nya timfördelningen. Den allmänna delen av den nya läroplanen som togs i bruk år 2016 har redan varit i bruk i högstadiet under två års tid. I Helsingfors skolor läggs särskild tyngdvikt på fenomenbaserad inlärning, där man undersöker fenomen från den verkliga världen och forskar över ämnesgränserna. Även bedömning och portfolioinlärning utvecklas som en del av det livslånga lärandet.

Man kan ansöka till Stadin ammatti- ja aikuisopisto året om
Reformen av yrkesutbildning har fört med sig individuella och för studerandena skräddarsydda studievägar, där studeranden enbart behöver utföra de delar som saknas. Som motvikt till individualiteten framhäver Stadin ammatti- ja aikuisopisto gemenskapsanda. Nuförtiden kan man ansöka om studieplats året runt. Mer information om den fortlöpande ansökan finns på Stadin ammattiopistos webbplats. Studierna för nya studeranden vid Stadin ammattiopisto börjar måndagen den 6 augusti. För studeranden som fortsätter sina studier inleds läsåret den första augusti, och närundervisningen den 13 augusti.

Specialuppgifter och prioriteringar vid Helsingfors gymnasier
I varje av stadens gymnasier främjas god inlärning genom att använda individualiserade inlärningsmetoder och genom att utnyttja digitalisering och kamratinlärning. Alla stadens 15 gymnasier har antingen en nationell specialuppgift eller prioritering. Till Helsingfors populära gymnasier ansöks också mycket från utanför Nyland.

Anmälan till Arbetarinstitutets kurser från och med den 13 augusti
Helsingfors finska arbetarinstitut och Arbis inleder sin säsong i september. Undervisningsutbudet, det vill säga alla kurser, föreläsningar och evenemang, finns på adressen ilmonet.fi, där anmälan börjar onsdagen den 13 augusti.

Tjänster till över 136 000 lärande
Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektorn producerar tjänster till över 136 000 lärande.
• Ungefär 26 400 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
• Ungefär 43 200 elever i grundskolan
• Ungefär 20 900 studeranden i gymnasier samt i Stadin ammattiopisto och Stadin aikuisopisto
• Arbis och finska arbetarinstitutet har ungefär 46 000 kursdeltagare


DELA