Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors på mycket god nivå

Fostrans- och utbildningssektorn utredde i slutet av år 2019 kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen med en elektronisk enkät. Mer än 16 000 enkätsvar inkom. Svaren visar att den totala tillfredsställelsen med småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är 6,3/7 och inte mindre än 52 procent av dem som svarade gav det högsta vitsordet 7.

Merparten (74,3 procent) meddelade att den småbarnspedagogiska tjänsten i deras fall var småbarnspedagogik på daghem och 16,1 procent meddelade förskoleundervisning. De övriga var kunder till lekparker, familjedagvård, gruppfamiljedagvård, klubbverksamhet eller skiftesvård.

Utmärkt total tillfredsställelse inom alla småbarnspedagogiska tjänster

För den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken (exkl. lekparker) mottogs 12 957 svar och den totala tillfredsställelsen var 6,3/7, medan man för den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken fick 1 047 svar och den totala tillfredsställelsen var 6,1/7. Den totala tillfredsställelsen inom den privata småbarnspedagogiken var 6,5/7.

Positiva saker som vårdnadshavarna lyfte fram i sina svar var personalens professionalism och att barnet fick individuellt stöd inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavarnas erfarenheter av huruvida de barn som deltar i småbarnspedagogik vistas tillräcklig utomhus, huruvida man främjar tolerans samt erbjuder möjligheter till mångsidiga lekar och aktiviteter var särskilt goda i helhetsresultatet.

Utvecklingsområden som lyftes fram i svaren var att vårdnadshavarna borde få mer information då barnet bekantar sig med tjänsten (den s.k. mjuklandningsperioden). Det bör emellertid tilläggas att tillgången till information inom familjedagvården ansågs vara särskilt god. Personalomsättningen väckte oro.

”Vi är verkligen glada över antalet svar och nöjda med de goda resultaten. Vi delar vårdnadshavarnas syn på de utmaningar och utvecklingsområden som identifierades och vi fortsätter naturligtvis arbetet med att lösa dem. Olika åtgärder som syftar till att förbättra tillgången till personal och utveckla arbetsförhållandena är på gång. Vi kommer dessutom att ta fram ett nytt mjuklandningspaket om initialskedet inom småbarnspedagogiken för familjerna på basis av responsen och vi kommer att fästa uppmärksamhet vid den dagliga kommunikationen kring vår verksamhet”, säger Satu Järvenkallas, direktör för småbarnspedagogik.

En arbetsgrupp med uppgift att planera och förverkliga åtgärder i syfte att lösa rekryteringssituationen, som utgör en utmaning, har tillsatts på stadsnivå i Helsingfors på initiativ av borgmästare Jan Vapaavuori. I januari respektive februari kommer man att ordna två personalmöten där man särskilt vill höra personalens synpunkter på de nuvarande arbetsförhållandena samt få nya idéer om hur de kunde förbättras.

Kundtillfredsställelseenkäten förverkligades 20.11-8.12.2019. Enkäten riktades till de vårdnadshavare vars barn deltar i småbarnspedagogik i Helsingfors: i daghem, förskola, gruppfamiljedagvård, familjedagvård, skiftesvård eller klubbverksamhet i lekparker eller i daghem. Förutom på svenska, finska och engelska kunde man svara på enkäten på ryska, somaliska och arabiska.

Asiakastyytyväisyyskysely 2019 (Kundtillfredsställelseenkät 2019 på finska)