Kundnöjdheten i Helsingfors stads grundskolor är på en god nivå – skolornas styrkor är bland annat lärarna och stödet för lärandet

Helsingfors kartlade i början av år 2020 hur nöjda klienterna inom den grundläggande utbildningen är. Enligt svaren är eleverna och vårdnadshavarna nöjda med skolan och undervisningen. En tredjedel av eleverna och en fjärdedel av vårdnadshavarna gav skolorna det högsta betyget 7 i helhetsbedömningen. Grundskolornas styrkor är stödet för lärandet, tryggheten, samarbetet mellan hem och skola samt lärarna och lärarrollen.

Helsingfors stad har kartlagt kundnöjdheten inom den svensk- och finskspråkiga grundläggande utbildningen genom en webbenkät. Teman i enkäten var lärmiljöerna, lärande och stödet för lärandet, samarbetet mellan skola och hem och elevens välbefinnande. Målgruppen för undersökningen var första-, femte-, och åttondeklassare och deras vårdnadshavare. Nästan 11 000 elever och 5 500 vårdnadshavare svarade på enkäten.

Svaren visar att kundtillfredsställelsen överlag är på en god nivå. Nöjdheten med skolan och undervisningen ligger i medeltal på 5,7/7 bland elever och 5,8/7 bland vårdnadshavare. En tredjedel av eleverna och en fjärdedel av vårdnadshavarna gav skolorna det högsta betyget 7 i helhetsbedömningen.

Helsingfors stads grundskolors styrkor är stödet för lärandet, tryggheten, samarbetet mellan hem och skola samt lärarna och lärarrollen.

Lärarna avgörande för kundnöjdheten

Eleverna är mycket nöjda (6,2/7) med den hjälp och det stöd de får i skolan vid svårigheter med inlärningen. Eleverna upplever att de i hög grad får hjälp av lärarna när en elev mobbas (6,1/7). En mycket stor del av eleverna upplever att lärarna bemöter dem rättvist (5,9/7). Vårdnadshavarna är särskilt nöjda med hur lätt det är att närma sig lärare i frågor som berör barnet (6,3/7).

Både elever och vårdnadshavare hade möjlighet att i enkäten med egna ord berätta vad de är särskilt nöjda med i skolan eller vad de vill tacka skolan för. Enligt dessa svar är lärarna skolornas styrka. Eleverna anser att en bra lärare är någon som det är lätt att tala med och som ser till att alla elever har det bra.

Vårdnadshavarna uppskattar att lärare ser varje elev som en individ och att de är genuint närvarande. Lärarnas yrkesskicklighet och hur den används för att lösa olika problemsituationer är något vårdnadshavare berömmer och också beundrar. Många uppskattar också det fungerande och aktiva samarbetet mellan skola och hem.

”Vi är väldigt glada över de goda resultaten. Våra kunniga och engagerade lärare förtjänar ett stort tack för det jobb det gör, varje dag. Att verkligen kunna möta elever och beakta individuella skillnader är en central del av lärarnas yrkesskicklighet, något som framkommer i denna enkät. Vi är stolta över våra lärare och har goda skäl att vara det”, säger Outi Salo, direktör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Delaktighet allt viktigare

Utöver lärarna uppskattar eleverna också vänner, samhörighet, inlärningen, mat och raster särskilt mycket. ”Några resultat som gladde mig var att snart sagt alla elever svarade att de har vänner i skolan och att de upplever att skolan är en trygg miljö. Det ger oss ett utmärkt utgångsläge med tanke på vårt arbete för elevers välmående, som för närvarande genom olika åtgärdsprogram aktivt utvecklas i samtliga skolor”, säger Niclas Rönnholm, chef för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

Det som kunde utvecklas är elevernas delaktighet och synliggörandet av delaktigheten, känslan av tillhörighet och arbetsron. Eleverna vill ha större möjligheter att påverka till exempel arbetssätt och skolmat. I svaren fanns också en önskan om att överlag bli sedd och hörd.

”Att öka elevernas delaktighet är ett viktigt utvecklingsområde som vi kommer att ta fasta på. Att barn och unga aktivt deltar i sin egen inlärning och hur skoldagen läggs upp är angeläget och det vill fortfarande förstärka”, säger Outi Salo.

Vårdnadshavarna uppskattar att tröskeln för att ta kontakt och samarbeta är låg och att skolan kommunicerar om verksamheten i skolan och klassen. De vill hålla sig à jour med vad som händer i klassen och hur det egna barnet klarar sig i skolan.

”Elever och vårdnadshavare deltog i det förberedandet av enkäten genom att fundera på teman. Skolorna kommer att gå igenom enkäten under föräldramöten och vi kommer att använda oss av den för att utveckla vår verksamhet”, säger Outi Salo.

Helsingfors stad genomförde kundnöjdhetsenkäten inom den grundläggande utbildningen 3–23.2.2020. Det var möjligt att svara på finska, svenska och engelska.