Kundenkät till elever inom den grundläggande utbildningen och deras vårdnadshavare

Teman för en kundenkät som riktar sig till elever inom den grundläggande utbildningen och deras vårdnadshavare är lärande, samarbete, välmående och lärmiljö. Vi kommer att utveckla den grundläggande utbildningen i Helsingfors på basis av den respons, 3-23.2, vi får från elever och deras vårdnadshavare med hjälp av enkäten. I år har vi valt första-, femte- och åttondeklassare i stadens svensk- och finskspråkiga grundskolor samt deras vårdnadshavare som målgrupp för den grundläggande utbildningens kundenkät. I enkäten finns sammanlagt 22 påståenden under följande teman: lärande och stöd, samarbete mellan hem och skola, elevens välmående och lärmiljö.

I början av februari sänder skolorna ett Wilma-meddelande med en länk till enkäten till vårdnadshavarna. Om du har fler än ett barn i ovan nämnda årskurser, ber vi dig att svara på enkäten 3-23.2 skilt för varje barn. Eleverna svarar på en egen enkät på en lektion i skolan. Det tar cirka 10 minuter att svara. Enkäten är på svenska, finska och engelska. Svaren behandlas konfidentiellt och det är inte möjligt att särskilja en enskild vårdnadshavares svar från helheten. Vårdnadshavarna kommer att informeras om resultaten av enkäten våren 2020.

Bland alla som har svarat på enkäten och lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut ett presentkort värt 100 euro och tre presentkort värda 50 euro styck till Helsingfors Arbis eller Helsingfors finska arbetarinstituts kurser, samt 10 Helsingfors-tygväskor. Enkäten förverkligas i samarbete med Digitalist Group. Om du har frågor om enkäten eller hur man svarar på den, kan du sända e-post till adressen palaute@digitalistgroup.com.