Barn som läser

Goda inlärningsresultat i Helsingfors – i stadens skolor deltog hela årskullen

Helsingfors stads skolor deltog förra hösten i nationella utvärderingar av inlärningsresultat. Resultaten visar att Helsingforsbarn som börjar i grundskolan har goda kunskaper och färdigheter, samt att sjundeklassarnas kunskaper i engelska ligger på en god nivå.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnade hösten 2018 två utvärderingar av inlärningsresultat. Helsingfors stad köpte utvärderingar för hela årskullen. Alla elever som hade börjat i årskurs 1 deltog i utvärderingen, i vilken kunskaper i matematik och modersmål kartlades, såsom färdigheter i matematiskt tänkande och mätning, samt förmågan att förstå och tolka sitt modersmål. Dessutom deltog alla sjundeklassare i stadens skolor i utvärderingen av kunskaper i engelska som studeras som A-språk: här mätte man förmågan att producera och tolka texter.

Var tredje av våra förstaklassare hade bättre språkliga och matematiska färdigheter än genomsnittet. ”De barn som börjar i grundskolan har goda färdigheter. Det högklassiga småbarnspedagogiska arbete som har utförts på daghem och inom förskoleundervisning i Helsingfors syns i förstaklassarnas färdigheter”, konstaterar Liisa Pohjolainen, sektorchef vid fostrans- och utbildningssektorn.

I utvärderingen av sjundeklassares kunskaper i engelska presterade eleverna i Helsingfors stads skolor i genomsnitt något bättre än eleverna i det nationella samplet. Av såväl flickorna som pojkarna hade 82 % minst goda färdigheter i att tolka texter. I att producera texter hade 73 % av flickorna och 67 % av pojkarna minst goda färdigheter.

”Våra lågstadier kan erbjuda god språkundervisning, vilket syns i sjundeklassarnas kunskaper i engelska”, glädjas Liisa Pohjolainen. ”Det är också värt att notera att våra sjundeklassare använder engelska på sin fritid i större utsträckning än eleverna i det nationella samplet”, fortsätter Pohjolainen.

Utvärderingsresultaten utnyttjas i samband med utvecklingen av undervisningen

NCU:s utvärderingar förverkligades i form av ett nationellt sampel. Det var möjligt för kommunerna att utvidga utvärderingarna så de omfattade en större grupp elever än samplet. I Helsingfors stads skolor deltog hela årskullen i utvärderingarna. På så sätt erhålls värdefull information som kan användas för att utvärdera och utveckla undervisningen och lärandet.

I Helsingfors stads skolor deltog över 5 200 elever i utvärderingen av förstaklassarnas utgångsnivå och över 2 900 elever i utvärderingen av sjundeklassarnas kunskaper i engelska. I utvärderingen deltog också elever med intensifierat och särskilt stöd samt S2-elever, dvs. elever som har ett annat modersmål än svenska eller finska. I Helsingfors var 16 % av de förstaklassare som deltog och 20 % av de sjundeklassare som deltog S2-elever.

De elever som deltog i utvärderingen av sjundeklassarnas engelska har inlett sina studier i språket i årskurs 3. Från och med hösten 2018 har eleverna börjat studera det första främmande språket redan i årskurs 1.

I Helsingfors går cirka 40 % av sjundeklassarna i en privat eller statlig skola, som inte finns med i dessa resultat. Merparten av dessa skolor är närskolor inom olika områden.