Höstterminen börjar.

Höstterminen börjar i Helsingfors skolor och läroanstalter i form av närundervisning

De finskspråkiga grundskolorna inleder sin verksamhet i Helsingfors på torsdagen 13.8 och de svenskspråkiga grundskolorna på tisdagen 18.8. Gymnasierna följer samma tidtabell. De daghem som var stängda under sommaren öppnade på måndagen 3.8. Antalet nya förstaklassare i Helsingfors stads skolor uppgår till 6 000.

I den grundläggande utbildningen deltar inalles över 45 000 elever. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen deltar cirka 28 000 barn, och i gymnasierna och yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto studerar över 22 000 studerande. I kurser som ordnas av Arbis och det finska arbetarinstitutet deltar över 100 000 personer. Kursanmälningarna till arbetarinstituten startade 10.8.

I skolorna och läroanstalterna inleds undervisningen i form av närundervisning. Hygienanvisningarna kommer att fortsättningsvis följas noggrant. ”Vi har följt med hur coronaläget har utvecklats och i vår verksamhet följer vi undervisning- och kulturministeriets, Utbildningsstyrelsens och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för att säkerställa att undervisningen sker under så trygga förhållanden som möjligt”, berättar sektorchef Liisa Pohjolainen.

Helsingfors har färdigställt planer för exceptionella undervisningsarrangemang för den händelse att de blir nödvändiga på grund av coronaläget och för att undervisningen ska kunna ordnas på ett tryggt sätt också då. ”Vid behov kan vi inom den grundläggande utbildningen snabbt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, som är möjliga till följd av att en ändring av lagen om den grundläggande utbildningen godkändes efter midsommaren. Elever i årskurs 1–3, elever med särskilt stöd och elever inom förberedande undervisning får emellertid fortgående närundervisning, medan de äldre skoleleverna får turvis när- och distansundervisning vid behov. I gymnasierna och inom yrkesutbildningen kan man på samma sätt som på våren ta i bruk nät- och distansundervisning för att säkerställa att lokalerna är tillräckligt rymliga. På arbetarinstituten har närundervisningen kompletterats med fler distanskurser – något vi fick goda erfarenheter av på våren”, berättar sektorchef Liisa Pohjolainen. I Helsingfors är det sektorchefen som fattar beslutet om huruvida exceptionella undervisningsarrangemang ska införas.

Inom småbarnspedagogiken på daghemmen tillämpas fortsättningsvis de förfaringssätt som blev bekanta på våren. ”Till exempel intar barngrupperna sina måltider i skift och vid förflyttning utomhus undviks stora barngrupper i entréerna. Vi undviker fortsättningsvis att blanda grupper och vårdnadshavarna har uppmanats att sköta barn med förkylningssymtom hemma”, konstaterar Pohjolainen. Nya barn som ska börja på daghemmen kan emellertid i lugn och ro bekanta sig med verksamheten tillsammans med vårdnadshavaren. ”Det är viktigt att starten inom småbarnspedagogiken är god och bygger på tillförsikt. Också det här kan vi sköta tryggt genom att säkerhetsavstånden hålls och besöken sprids ut.”

God respons för distansstudieperioden i Helsingfors på våren i en kundenkät

Helsingfors kartlade på våren hur distansstudieperioden gick i grundskolorna genom en enkät riktad till skoleleverna. Hela 85 procent av de första- till tredjeklassare som svarade på enkäten berättade att skolgången på distans gått väl eller mycket väl. Av eleverna i årskurs 4–9 uppgav 61 procent att de hade tyckt om att studera på distans ganska mycket eller mycket. Resultatet kan jämföras med normala förhållanden: i enkäten Hälsa i skolan från år 2019 uppgav 79 procent av eleverna i årskurs 4–5 och 60 procent av eleverna i årskurs 8–9 att de tycker om att gå i skola.

Under distansundervisningen fick största delen av de lärande den hjälp som de behövde med skoluppgifter av lärarna. 81 procent av eleverna i årskurs 1–3 svarade att de är nöjda eller mycket nöjda med hur de fick hjälp av läraren. Andelen nöjda och mycket nöjda av de äldre eleverna steg till 84 procent. 52 procent av eleverna i årskurs 4–9 svarade att de haft kontakt med läraren dagligen och 36 procent många gånger per vecka.

”Enkäten gav oss värdefull information. Ifråga om de äldre skoleleverna går vi in för tätare kontakter om distansundervisning blir aktuell igen. Lärarna utförde ett utmärkt arbete på våren och vi är nu ännu bättre förberedda på att utnyttja olika former av distansundervisning”, konstaterar Pohjolainen.

Information om enkäten.

Bild: Helsingfors stad.