Helsingforsbornas utvecklingsidéer förverkligas i rask takt

Återvinningen effektiviseras i de svenskspråkiga skolorna och skolornas klassrum för teknisk slöjd kommer att öppnas upp för användning av stadsborna. Genomförandet av idéerna inom OmaStadi går framåt inom fostrans- och utbildningssektorn. 

Inom sektorn för fostran och utbildning genomförs de fem projekt som fick flest röster i OmaStadi-omröstningen hösten 2019. Planeringen av projekten har gått framåt trots coronaepidemin.

I enlighet med röstningsresultatet har 387 500 euro reserverats för genomförandet ur en separat fond. Målet är att projekten ska vara synliga för stadsborna i början av läsåret 2020–2021.

Klassrum för teknisk slöjd i användning kvällstid

Ett av de fem projekt som fick flest röster var Skolornas handarbetsklasser till hobbyverksamhet. Öppnandet av skolornas klassrum för teknisk slöjd genomförs som ett pilotprojekt. Fem klassrum för teknisk slöjd öppnas för användning av stadsborna under olika kvällar läsåret 2020–2021. Klassrummen har valts på olika håll i staden. 

I klassrummen för teknisk slöjd kan användarna tillverka egna föremål. I början av hösten kan man boka plats i ett klassrum för teknisk slöjd, eller OmaStadi-verkstad, i arbetarinstitutens anmälningssystem ilmonet.fi.

”Nu skriver vi texter till arbetarinstitutens kursguideer och snart ska vi rekrytera en person som åker runt till skolorna under de olika kvällarna under läsåret 2020–2021”, berättar Mauno Kemppi, chef för lokaltjänster.

Personen ansvarar för att öppna lokalerna och för att ge handledning i användningen av maskinerna och utrustningen. Ingen undervisning arrangeras inom ramen för projektet.

Nya redskap till lekparkerna i östra Helsingfors

Förverkligandet av förslaget Skolelevernas önskemål för östra Helsingfors lekparker har kommit en god bit på väg. Förslaget kommer från elever inom eftermiddagsverksamheten.

Skolelever som deltar i eftermiddagsverksamhet i de tolv lekparkerna i östra Helsingfors kom med idéer och röstade under elevmöten i januari och februari 2020 om vilka aktivitetsredskap för barn och familjer det skulle vara bra att ha i parkerna.

”Vi beställer som bäst redskapen som barnen röstade fram”, gläds Jyrki Rönkkö, ledande lekparkshandledare i Mellungsby-Nordsjö-området.

”Förhoppningsvis kommer vi att som avslutning kunna ordna en OmaStadi-fest under hösten i de tolv lekparkerna”, säger Hanne Latva, ledande lekparkshandledare i Kvarnbäcken-Botby-området.

Modern musiksal även för kvällsanvändare

Eleverna hoppas att lärmiljön för musik skulle kunna göras till ett så trivsamt ställe som möjligt att hänga, spela instrument, uppträda och spela in musik på.

Inom projektet Sointula-Pukinmäenkaari-grundskolas musiksal till ett modernt musikutrymme har inredningsarkitekten Tiina Tynkkynen gjort en ny planritning över Sointula tillsammans med rektor Leena Hiillos och musiklärare Tiina Vartiainen.

Härnäst står upphandlingen av ICT-utrustning och möbler i tur inom projektet. Därefter ska rummet inredas: kablar installeras samt nya möbler, instrument och lämplig inspelningsutrustning införskaffas.

Rummet färdigställs under hösten 2020. Utöver eleverna kommer även kvällsanvändare att få njuta av den nya musiksalen, eftersom tanken är att öppna rummet även för övervakad användning kvällstid.

Växtbaserade drycker till barnen på fyra enheter

Målet med projektet Växtbaserade drycker som ett alternativ i daghem och skolor är att minska matens klimatpåverkan och främja klimatvänlig mat. Projektet startar som ett pilotprojekt på fyra enheter när nästa läsår börjar, och enheterna utses genom en lottdragning i maj, berättar Sirpa Jalovaara, sakkunnig inom matservice.

Fyra enheter lottas ut: ett lågstadium, ett högstadium, ett gymnasium och ett daghem, varav ett är svenskspråkigt.

Återvinningen effektiviseras i de svenskspråkiga skolorna

Målet med förslaget som lämnats in av elevrådet på Grundskolan Norsen, Bättre sopsortering i skolor, är att förbättra återvinningen i Helsingfors stads 22 svenskspråkiga skolor.

”Målet är att genomföra upphandlingen av återvinningskärl före semestrarna, och på hösten konkretiseras projektet i skolorna”, säger Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig.

Följ webbplatsen OmaStadi

Inom den deltagande budgeteringen, det vill säga OmaStadi, har helsingforsarna fått komma med idéer till och rösta om projekt som ska genomföras. Idéerna kommer direkt från stadsborna. De stadsanställdas roll är att genomföra idéerna.
I genomförandet ska stadens anställda beakta stadens upphandlingsreglemente och olika säkerhetsaspekter.

Du kan följa hur planerna framskrider på OmaStadis webbplats. På hösten öppnas en ny idérunda inom OmaStadi.

För genomförandet av projekten svarar arbetsgruppen för OmaStadi vid fostrans- och utbildningssektorn. Medlemmarna i gruppen är anställda inom sektorn.