Oppilas tietokoneen äärellä luokkahuoneessa.

Helsingfors utvecklar verksamheten i grundskolorna med hjälp av en omfattande kundenkät

Enkäten, som kartlägger elevers och vårdnadshavares kundupplevelse, har som teman lärande, samarbete, välmående och lärmiljöer. Enkätens svarstid är 7.2–7.3.2022.

Elevernas och deras vårdnadshavares respons är viktig för staden utvecklar skolornas verksamhet utifrån den. I år är målgruppen för den grundläggande utbildningens kundenkät eleverna i årskurserna 1, 5 och 8 i stadens svenska och finska grundskolor samt deras vårdnadshavare.

”Jag hoppas att så många som möjligt tar sig tid, och tar vara på chansen, att besvara enkäten och ge respons på vår service. Det här är en utmärkt möjlighet att tycka till och påverka, och att bidra till den fortsatta utvecklingen av fostran och utbildning i Helsingfors”, säger Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen.

I den förra enkäten från år 2020 kom det fram att hela stadens gemensamma utvecklingsteman var kommunikationen i skolorna, elevernas delaktighet och sociala samhörighet, möjliggörande av större arbetsro samt ingripande i mobbning. Varje skola valde dessutom två konkreta åtgärder utgående från skolans resultat.

I årets enkät finns det sammanlagt 22 påståenden kring följande teman: lärande och dess stöd, samarbete mellan hem och skola, elevens välmående och lärmiljö.

Skolorna skickar ett Wilma-meddelande med en länk till enkäten till vårdnadshavarna. Om en vårdnadshavare har fler än ett barn i nämnda årskurser, ombes hen att svara på enkäten separat för vart barn. Vårdnadshavarna kan svara på enkäten på svenska, finska, engelska, ryska, estniska eller arabiska. Eleverna svarar på enkäten på svenska eller finska på en lektion. Det tar cirka 10 minuter att svara och man kan använda en dator, smarttelefon eller pekdator för ändamålet. Svaren behandlas konfidentiellt och det är inte möjligt att särskilja en enskild elevs eller vårdnadshavares svar i helheten.

Enkäten utförs av fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad. Respons om enkäten och förfrågningar kan skickas per e-post till adressen kasko.asiakaskokemuskysely@hel.fi.

Bild: Adobe Stock