Helsingfors deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet har valt Helsingfors stad till en av de försökskommuner som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning.  Vilka verksamhetsställen som deltar i försöket klarnar under våren 2021.

Undervisnings- och kulturministeriet väljer ut verksamhetsställena som ska delta i försöket senare i vår. Valet görs bland verksamhetsställen som ordnar förskoleundervisning. Alla verksamhetsställen kommer inte att omfattas av försöket. Verksamhetsställen och vårdnadshavare som berörs av försöket kommer att få mer ingående information när ministeriet gjort sitt val.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning pågår från augusti 2021 till år 2024 i de utvalda verksamhetsställena. Försöket gäller en del Helsingforsbarn födda år 2016 och 2017 eftersom barn födda år 2016 deltar i försöket från och med augusti.

Under försöket utvecklas förskoleundervisningens kvalitet samtidigt som jämlikheten i utbildningen stärks. Syftet med den tvååriga förskoleundervisningen är att stärka barnets positiva uppfattning om sitt eget kunnande och ge barnet stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Under den tvååriga förskoleundervisningen får barnet lära sig nytt genom att utforska sin omgivning och funktionella lekar.

Helsingfors stad kommer att göra upp en läroplan som enbart används inom försöket med tvåårig förskoleundervisning. Att barnen i den tvååriga förskoleundervisningen är i olika åldrar beaktas i läroplanen.

I Helsingfors har femåringar sedan år 2018 haft möjlighet att delta i fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag. Den avgiftsfria småbarnspedagogiken för femåringar fortsätter som förut och gäller alla femåringar. Den tvååriga förskoleundervisningen är ett separat försök och kommer inte att gälla alla femåringar.

Helsingfors stad har utvecklat en lärstig för barnet från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och nybörjarundervisning. Arbetet med detta fortsätter och under försöket är det möjligt att fördjupa utvecklingsarbetet.