Gymnasister medverkar i läroplansarbetet i Helsingfors gymnasier

Arbetet med att förnya läroplanen för gymnasierna (GLP) i Helsingfors har tagit god fart. Gymnasisternas perspektiv finns nu representerat i och med att studerande deltar för första gången i läroplansarbetet som medlemmar i arbetsgrupper.

Den nya gymnasielagen trädde i kraft i augusti 2019 och också läroplanen ska skrivas om på grund av ändringarna i lagen. Utbildningsstyrelsen publicerar i november 2019 de nya nationella grunderna för läroplanen. Med dem som underlag utformas lokala läroplaner i kommunerna.

I läroplansarbetet i Helsingfors deltar över 200 gymnasieexperter från såväl de svensk- som finskspråkiga gymnasierna. I arbetsgrupperna ingår lärare, rektorer, studerande och företrädare för studerandevården.

”Det här arbetet utförs i hög grad tillsammans”, betonade Mervi Willman och Moa Thors, chef för den finska respektive den svenska gymnasieutbildningen i staden, på GLP2021-kickoffevenemanget, som ordnades i Paasitorni tisdagen den 10 september.

De studerandes välmående i centrum för förnyelsearbetet

Att fokus ligger på de studerande syns inte enbart i förnyelsearbetet utan också i de färdigheter i mångsidig kompetens som finns upptagna i det nationella GLP-utkastet och som i fortsättningen kommer att utgöra de gemensamma målen för alla läroämnen.

Ett av delområdena i de nationella grunderna är välmåendekompetens, som innefattar omsorg om sig själv och om andra. ”Målen för välmåendet integreras i fortsättningen i alla läroämnen”, berättar Willman.

När de nya grunderna träder i kraft i augusti 2021, kommer alla gymnasister att erbjudas en allt mer individuell och omfattande handledning.

”I Helsingfors har man redan förverkligat åtgärder av detta slag bland annat genom att öka antalet speciallärare, psykologer och studiehandledare”, påpekar Thors.

”I Helsingfors anser vi dessutom att den sociala gemenskapen är en stor resurs med tanke på lärandet. Vi främjar gemenskapen bland de studerande”, tillägger Riina Ståhlberg, som är pedagogiskt sakkunnig.

GLP-arbetet tar fart

De som deltar i GLP-arbetet inleder nu arbetet med att utarbeta den allmänna delen i läroplanen för gymnasierna i Helsingfors. Perspektiv som hänför sig till handledning och stöd samt bedömning hör till det som tas upp i den allmänna delen. På våren fortsätter arbetet: då ska den gymnasie- och ämnesspecifika delen utarbetas.

De som deltog i kickoffen såg fram emot det förestående GLP-arbetet. Det rör sig om såväl nykomlingar som erfarna personer som redan tidigare skrivit många läroplaner. På det första mötet bekantade sig GLP-kollegerna med varandra och diskuterade i vilken riktning man vill utveckla framtidens gymnasium.

Studerande och lärare från gymnasier i Helsingfors önskade att det nya gymnasiet ska uppmuntra och sporra, vara jämlikt samt stödja välmående och de färdigheter som behövs i framtiden.

Mer om gymnasiereformen på Utbildningsstyrelsens sidor. 

Välkommen till ett tvåspråkigt föräldramöte

Helsingfors stad inbjuder föräldrar till ett tvåspråkigt föräldramöte under Helsinki Education Week tisdagen 5.11 kl.18 i Tölö gymnasium.