Bild: Jefunne Gimpel

Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i augusti 2021

Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleds i Helsingfors i augusti 2021. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för försöket. Nationellt gäller försöket sammanlagt cirka 10 000 femåringar, det vill säga barn födda 2016 och 2017. Försöket genomförs i en del av Helsingfors finsk- och svenskspråkiga daghem. Undervisnings- och kulturministeriet har valt ut de daghem som deltar i försöket.

Inom den tvååriga förskoleundervisningen beaktar man de yngre barnens behov. Målet är att stärka barnets uppfattning om sig själv som lärande. I förskoleundervisningen lär man sig genom funktionell lek och utforskande, och barnet får det stöd hen behöver i ett så tidigt skede som möjligt. Även barnens vårdnadshavare får tillsammans med personalen vara med och utveckla förskoleundervisningen inom hela staden.

I försöket deltar barn som senast den 8 april 2021 har deltagit i småbarnspedagogik vid ett daghem som valts ut till försöket eller som ansökt om förflyttning från ett annat daghem innan den 8 april 2021. Dessutom har man valt ut en del barn i samma åldersgrupp som bor i försöksdaghemmets område. Deltagarna har valts ut av undervisnings- och kulturministeriet på basis av sampling. De barn som valts ut till försöket bildar en försöksgrupp. Alla övriga Helsingforsbarn som är födda 2016 ingår i kontrollgruppen. För barnen som tillhör kontrollgruppen fortsätter småbarnspedagogiken som vanligt och de deltar i förskoleundervisningen ett år innan skolan börjar.

Den tvååriga förskoleundervisningen anordnas avgiftsfritt fyra timmar per dag. Även övriga femåringar erbjuds fortfarande avgiftsfri småbarnspedagogik. Alla femåringar i Helsingfors kan delta i högklassig småbarnspedagogik oavsett om de tillhör försöket eller inte.

Ansökan krävs för att delta i försöket vid försöksdaghemmet - ansökningstiden förlängs till 4.6

Ansökan om plats i den tvååriga förskoleundervisningen vid de daghem i Helsingfors som tillhör försöket sker med en blankett som skickas till de familjer som berörs av försöket. För barn som är födda 2016 börjar försöket i augusti 2021.

Ansökan ska lämnas in senast den 4 juni 2021. Om barnet deltar i småbarnspedagogik lämnas ansökan till det egna daghemmet. För de barn som ännu inte deltar i småbarnspedagogik skickas anmälan per post. Om man inte hinner lämna in anmälan inom ansökningstiden, ska man kontakta föreståndaren för försöksdaghemmet. En bilaga med kontaktuppgifter till försöksdaghemmen skickades tillsammans med ansökningsblanketten till familjerna.

Ansökan ska även lämnas in om familjen inte vill att barnet deltar i försöket vid försöksdaghemmet. Vid behov kontaktas familjerna igen.

Endast barn tillhörande en försöksgrupp som undervisnings- och kulturministeriet har valt ut i förväg kan ansöka till försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Tvåårig förskoleundervisning