Eleverna bidrog med omfattande information om kvaliteten på inomhusluften i Helsingfors skolor

I februari och mars utreddes elevernas upplevelser av inomhusluftens kvalitet i de finskspråkiga grundskolorna i östra och sydöstra Helsingfors samt i alla stadens svenskspråkiga grundskolor. Totalt omkring 16 000 elever nåddes av enkäten.

Utredningen är den sista delen i ett samarbetsprojekt mellan Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet, som inleddes år 2016. Enkäter har nu genomförts i alla finsk- och svenskspråkiga grundskolor i Helsingfors.   

”Projektet är väldigt viktigt, eftersom vi fick information om inomhusluftens kvalitet direkt från eleverna”, berättar arbetarskyddsexpert Marja Paukkonen på sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors, som är kontaktperson för projektet.

Enligt de svar man fått in förekommer ganska lite variation mellan skolorna i fråga om inomhusluftens kvalitet och symptom hos eleverna. Bara i några få skolor har man upplevt mer symptom och problem med inomhusluften.

”I de flesta fall är problemen kända sedan tidigare och undersökningar eller planering av åtgärder pågår. I enkäten framgick att man i vissa skolor måste kontrollera ventilations- och uppvärmningssystemens funktion”, säger Sari Hilden, förvaltningschef för byggd egendom inom stadsmiljösektorn.

Projektets resultat används för att utveckla såväl enkäterna om inomhusluft för eleverna som bedömningen av skolornasskick.

”Genom en enkät om inomhusluften kan man kartlägga elevernas upplevelser av inomhusmiljöns kvalitet, nöjdhet med skolmiljön och upplevda symptom. En helhetsbedömning av eventuella problem med inomhusluften ska alltid göras i samarbete med konditionsgranskare, inomhusluftsexperter, personer inom hälsovården och andra yrkespersoner”, konstaterar professor Juha Pekkanen från Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet.

”Enkäter om inomhusluften för eleverna är ändå ett viktigt nytt verktyg i arbetet för en trygg inomhusluft som främjar hälsan. THL håller också på att skapa en användarvänlig elevenkät för skolornas bruk”, berättar Pekkanen.

Forskningsrapport
DELA