Skoleleven studerar hemma.

Distansstudierna fortsätter till 13 maj

Finlands regering fastställde 30.3.2020 en ny riktlinje, enligt vilken barn och unga inom den grundläggande utbildningen, i gymnasierna och inom yrkesutbildningen fortsätter sina distansstudier hemma med anledning av coronavirusepidemin. Distansstudierna hemma fortsätter utan avbrott till 13.5.2020.

Lärarnas uppgift är att undervisa, handleda och stöda det dagliga skolarbete som eleverna och de studerande utför hemma. Distansundervisning ges både i realtid och inte i realtid. Lärarna ger via Wilma eleverna och studerande anvisningar för arbetet som de utför på egen hand eller i grupp.

Elever som får närundervisning

Alla elever i årskurs 1–3 kan fortsättningsvis få närundervisning i sina egna skolor. Vi rekommenderar emellertid starkt att första- till tredjeklassare stannar hemma – om det bara är möjligt – för att få distansundervisning.

Närundervisning ordnas för de elever som har fått ett beslut om särskilt stöd och som behöver den samt för elever i sjukhuskola. Det är viktigt att vårdnadshavaren kontaktar barnets egen lärare om barnet inte deltar i närundervisningen i skolan. Den här viktiga informationen behövs för att undervisningspersonal, skjutsar och skolbespisning ska kunna ordnas.   

Skolbespisningen fortsätter

Skolmåltider kommer fortsättningsvis att ordnas för både de elever som får närundervisning och eleverna i årkurserna 1–9  som får distansundervisning. Skolmåltiden ordnas i elevens egen skola.  Elever som undervisas på distans ska anmäla om de avser att delta i måltiderna i skolan.

Tillgång till elev- och studerandevårdens tjänster

Skolornas och gymnasiernas psykologer och kuratorer står till elevernas och deras vårdnadshavares tjänst.

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster tillhandahålls tills vidare i den egna skolan eller läroanstalten. Då hälsovårdaren kontaktas, ska det ske i första hand per telefon eller via e-tjänsten. Luftvägssymtom sköts inte av skol- eller studerandehälsovården. En elev eller studerande som är sjuk eller har de första symtomen på en infektion ska inte komma till skolan och inte heller till ett avtalat besök.

Svar på frågor om skolgången på telefonrådgivning

Telefonrådgivningen är öppen på vardagar kl. 9–18 på numret 09 310 10025. På numret svarar man på finska och engelska på frågor om Helsingforselevers och -studerandes skolgång. 

På frågor om den svenskspråkiga undervisningen svarar man på svenska på numret 09 310 10027.

Aktuellt om coronavirus: 
hel.fi/corona-sv/

På stadens webbsidor finns också svar på vanliga frågor.

Foto: iStock Photo / Imgorthand