Ung man gör trixs på BMX-sykel vid Helsingfors centrum

Den gemensamma ansökan inleds den 22 februari – Helsingfors erbjuder många vägar till framtiden

Den nationella gemensamma ansökan på andra stadiet till gymnasier, yrkesutbildning och Hux-utbildning pågår 22.2–22.3.2022.

I och med att läroplikten utvidgades ska varje niondeklassare söka till fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen. Målet är att alla avlägger en examen på andra stadiet.

Helsingfors stads gymnasier och det finska yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) erbjuder ett mångsidigt urval av utbildning på andra stadiet.

”Det viktigaste är att den unga väljer själv en studieplats på andra stadiet utifrån vad hen är intresserad av. Helsingfors stads alla läroanstalter på andra stadiet ger de studerande en god vägkost inför fortsatta studier och arbetslivet. Samarbetet mellan gymnasierna och läroanstalterna med yrkesutbildning samt det stora utbudet av webbkurser möjliggör individualiserade studier och således förverkligande av sina egna drömmar”, påminner Arja Kukkonen, som är direktör för den finska gymnasie- och yrkesutbildningen samt fria bildningen vid Helsingfors stad.

Vid Stadin AO kan man i samband med den gemensamma ansökan söka till utbildningar för 27 yrkesinriktade grundexamina. Man kan parallellt studera vid ett finskt yrkesgymnasium, kombinera en karriär inom idrott med yrkesstudier eller avlägga yrkesinriktad examen genom läroavtal. Vid Finlands största yrkesinriktade läroanstalt kan man förvärva kompetens för ett stort antal olika yrken.

Yrkesutbildning på svenska ordnas i Helsingfors av Yrkesinstitutet Prakticum.

Helsingfors stad driver 15 gymnasier, varav tre är svenska och ett är ett vuxengymnasium. Stadens gymnasier har alla en egen särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik profilering.

I gymnasiet har du möjlighet att välja studier från ditt eget gymnasium och alla stadens övriga gymnasier. Dessutom kan du välja studieavsnitt från stadens gemensamma studiebricka

Helsingfors stads gymnasier har ett tätt och mångsidigt samarbete med högskolor. De studerande har därigenom en ypperlig möjlighet att redan under gymnasietiden bekanta sig med högskolestudier.

Helsingfors stads gymnasier

Hux är utbildning som handleder för examensutbildning

I den nya Hux-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (årskurs 10), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (fi. LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (fi. VALMA). Hux-utbildningen riktar sig till såväl läropliktiga som andra som har behov av handledande utbildning.

Under Hux-utbildningen, som räcker högst ett år, har den studerande möjlighet att höja sina vitsord inom den grundläggande utbildningen, bekanta sig med yrkes- eller gymnasiestudier beroende på vad hen är intresserad av samt göra planer för fortsatta studier.

Om en sökande inte får en studieplats i ett gymnasium eller en yrkesinriktad läroanstalt i samband med den gemensamma ansökan, får hen en plats inom Hux-utbildningen.

Unga har skyldighet att söka till utbildning efter den grundläggande utbildningen

De niondeklassare som går ut grundskolan våren 2022 omfattas av den utvidgade läroplikten. Läroplikten fortsätter tills den unga fyller 18 år eller tidigare om den unga avlagt studentexamen eller yrkesinriktad examen.

I och med den utvidgade läroplikten ska den unga söka till utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Skyldigheten fortsätter om den unga inte får en studieplats eller avbryter sina studier. 

Avläggande av den första examen är avgiftsfritt för den som omfattas av den utvidgade läroplikten. Avgiftsfriheten fortsätter till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Mer information om den utvidgade läroplikten finns på webbsidorna för fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad. (https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/vad-gora-efter/uvidgandet-av-laroplikten)

Ansökan i samband med gemensam ansökan sker på Studieinfo-tjänsten

Den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen börjar på tisdagen den 22 februari och slutar på tisdagen den 22 mars kl. 15.00.

Under den gemensamma ansökan kan man söka till gymnasiet, utbildning som ger yrkesinriktad grundexamen och Hux-utbildning. Därtill är det möjligt att söka till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, den så kallade TELMA-utbildningen, och till folkhögskollinjer som riktar sig till läropliktiga.

Ansökan sker elektroniskt på adressen https://opintopolku.fi/konfo/sv/ . På sidan finns information om utbildningar som man kan söka till, läroanstalter och läroanstalternas kontaktuppgifter.

Den gemensamma ansökan på andra stadiet är avsedd för dem som går ut grundskolan och sökande utan examen. Grundskolornas elevhandledare och lärarna stödjer niondeklassarna i att välja utbildning.

Viktiga datum under den gemensamma ansökan våren 2022:

Ansökningstiden för den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen är 22.2–22.3.2022.
Information om antagningsresultaten ges tidigast 16.6.2022.
En studieplats ska tas emot senast 30.6.2022.
Den nya Hux-utbildning börjar 1.8.2022.

Mer information
Moa Thors, chef för den svenska gymnasieutbildningen och fria bildningen, tfn 09 310 70077
Harri Korhonen, chef för den finska gymnasieutbildningen, tfn 09 310 86432
Sari Slöör, biträdande rektor för Stadin AO, tfn 09 310 64093