Behovsutredningarna gällande paviljonger för daghem och lekparker inom Staffansslättens område framskrider

Nämnden för fostran och utbildning beslutade på det möte som den höll tisdagen 20.11 godkänna behovsutredningarna gällande de paviljonger som ska ersätta daghemmet Päiväkoti Immola, Daghemmet Staffan och lekparken Leikkipuisto Tervapääsky. Lokalerna ligger inom Staffansslättens område. Beslutet utesluter inte olika alternativ för var första och andra klasserna placeras.

De nuvarande byggnader som inhyser Päiväkoti Immola och Leikkipuisto Tervapääsky är i undermåligt skick och det är inte ekonomiskt motiverat att renovera dem. Dessutom har den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i ett antal år utrett hur man kunde ordna ersättande lokaler för Daghemmet Staffan så att Staffansby lågstadieskola skulle kunna ta i bruk daghemmets nuvarande lokaler. Beslutet om ett nybygge brådskade för det är nödvändigt att inleda anskaffningen av paviljongerna så fort som möjligt. Paviljongerna behövs redan hösten 2019.

I nämndens beslut om paviljongerna tar man inte ställning till var första och andra klasserna inom den grundläggande utbildningen ska placeras – ett ärende som ska tas upp i det beslut som ska fattas i december av den finskspråkiga sektionen. Man utesluter inte olika alternativ. Den finskspråkiga sektionen ska 11.12 besluta om man ska avstå från verksamhetsstället på Immusvägen 9, där grundskolan Pukinmäen kaaren peruskoulu nu finns, och var första och andra klasserna ska placeras. 

”Föräldrarna har uttryckt sin oro för att nämndens beslut utesluter det alternativet att första och andra klasserna kan placeras i nybygget på Immusvägen 9. Så är inte fallet. Nämndens beslut möjliggör olika alternativ och den finskspråkiga sektionen fattar ett beslut i ärendet. I nybygget är det möjligt att ta i beaktande olika utrymmesbehov,” klargör Liisa Pohjolainen, sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn.

DELA