Foto: Jefunne Gimpel

Anmälan till eftermiddagsverksamheten för skolelever startar 18.3

I Helsingfors ordnas eftermiddagsverksamhet efter skoldagen för första- och andraklassare samt elever med särskilt stöd. Anmälningstiden börjar i år den 18 mars och går ut den 18 april. Läsåret 2019–2020 är det möjligt att delta i eftermiddagsverksamheten från och med grundskolornas första skoldag i augusti på höstterminen.

Eftermiddagsverksamhet för tusentals barn runt om i staden

Det finns ett omfattande utbud av eftermiddagsverksamhet för skolelever runt om i staden, bl.a. i lekparker, skolor eller i deras omedelbara närhet. Man utnyttjar också kontinuerligt det staden har att erbjuda i konst- , motions- och kulturväg och den mångsidiga stadsnaturen.

I eftermiddagsverksamheten tillgodoses barnens behov av daglig motion. Barnen får tillbringa mycket tid utomhus. De får leka sina egna lekar, spela med kompisar, koppla av och delta i ledda aktiviteter inomhus och utomhus. ”Verksamhet ordnas på cirka 270 platser för omkring 10 000 barn”, berättar serviceansvarig för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Leena Palve-Kaunisto om verksamhetens omfattning.

Eftermiddagsverksamheten för den grundläggande utbildningen ordnas under vardagar varje skoldag. Verksamhet ordnas av skolor, lekparker, organisationer, församlingar och privata serviceproducenter. Utbildade ledare månar om barnen och deras säkerhet under aktiviteterna på eftermiddagarna. Lekparkerna kan erbjuda mångsidiga aktiviteter också under skolloven, då bl.a. utflykter, läger och olika evenemang ordnas för skolelever i lekparker.

Eftermiddagsverksamhetsplats i lekpark eller skola

Man söker till verksamheten genom att fylla i en blankett som finns att få i skolorna eller som man kan skriva ut på eftermiddagsverksamhetens webbsidor. Den ifyllda blanketten ska ha inkommit senast den 18 april till det verksamhetsställe som man i första hand söker till. Beslutet om anmälan till lekparkerna sänds per post till vårdnadshavarna senast den 3 juni och till den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet senast den 28 juni. Det är emellertid också möjligt att söka till eftermiddagsverksamheten efter ansökningstidens utgång, dvs. under läsåret.

Verksamheten planeras tillsammans med skoleleverna och vårdnadshavarna

Skoleleverna och deras vårdnadshavare inkluderas regelbundet i eftermiddagsverksamhetens utvecklingsarbete. Det färskaste exemplet är den kundenkät om morgon- och eftermiddagsverksamheten som ordnades i januari och som över 1 200 personer svarade på. I den elektroniska enkäten ombads vårdnadshavarna kommentera och bedöma bl.a. det hur man söker till verksamheten, anmälan, avgifter och arrangemang. Enkätformuläret innehöll också en grupp frågor som vårdnadshavaren skulle svara på tillsammans med sitt barn.

”Vi fick ypperlig information som vi kan utnyttja i fortsättningen för att utveckla verksamheten”, säger specialplanerare inom eftermiddagsverksamheten för skolelever Sami Eriksson och tackar de som svarade för deras aktivitet. Det bästa i verksamheten är i barnens åsikt kompisarna, lekarna, de roliga aktiviteterna och de trevliga ledarna. I enkäten fick eftermiddagsverksamheten det allmänna vitsordet 8,76 på en skala från 4 till 10.

Möjligt att ansöka om nedsättning av avgifterna för eftermiddagsverksamheten

För den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet tas en klientavgift ut som är högst 120 euro per månad. I priset ingår de mångsidiga aktiviteterna och ett dagligt mellanmål. I lekparkerna är endast mellanmålet avgiftsbelagt. Det är också möjligt att ansöka om nedsättning av avgifterna.

Också morgonverksamhet för skolelever
I grundskolorna finns för första- och andraklassare också en avgiftsfri morgonverksamhet före lektionerna. Man anmäler sig till verksamheten i augusti via Wilma-systemet.

Mer information om eftermiddagsverksamheten

DELA