Anmälan till höstens eftermiddags-verksamhet för skolelever inleds i dag 23.3

Ansökan till eftermiddagsverksamheten för skolelever i Helsingfors för läsåret 2020–2021 börjar den 23 mars och slutar den 24 april. Inlämningen av blanketter har centraliserats, vilket innebär att blanketter ska lämnas in till Fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning- Det gäller såväl ansökningsblanketter för eftermiddagsverksamhet i skola som anmälningsblanketter för eftermiddagsverksamhet i lekpark.

Verksamhet ordnas för första- och andraklassare och elever med särskilt stöd. För dessa elevgrupper erbjuder staden en plats inom eftermiddagsverksam­heten i en lekpark eller skola.

De svenskspråkiga grundskolornas eftermiddagsverksamhet börjar den 18 augusti i samband med att hösttermin i skolorna startar, medan de finskspråkiga grundskolornas eftermiddagsverksamhet börjar den 13 augusti.

Det finns ett omfattande utbud av eftermiddagsverksamhet för skolelever runt om i staden. I verksamheten utnyttjas också aktuellt utbud inom stadens konst-, motions- och kulturtjänster och den mångskiftande stadsnaturen.

Hanteringen av ansökningsblanketter har centraliserats

På grund av coronaepidemin är det inte möjligt att lämna in ansökningar till skolelevernas eftermiddagsverksamhet och anmälningsblanketter till lekparkerna direkt till verksamhetsställena och lekparkerna.

1. Blanketten kan skickas med skyddad e-post vilket innebär att du identifierar dig med nätbankskoder, Mobil-ID eller med ett personkort med chip. (www.hel.fi/eftisverksamhet)

2. Eller skickas per post till: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099, Helsingfors stad. Det är också möjligt att vardagar mellan klockan 8.00–16.00 lämna in blanketten på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors.

Eftermiddagsverksamhet antingen i lekpark eller skola

Skolornas eftermiddagsverksamhet ordnas nästa höst på cirka 210 verksamhetsställen. Det ordnas svensk eftermiddagsverksamhet på 24 olika verksamhetsställen.  

Verksamhet ordnas av skolor, lekparker, organisationer, församlingar och privata serviceproducenter. Den kommande hösten är det också möjligt att delta i verksamhet i grupp i en del lekparker. Verksamhetsspråket i lekparkerna är finska. 

Eftermiddagsverksamhetens verksamhetsställen finns skolvis på skolornas hemsidor: http://hel.fi/eftisverksamhet > verksamhetsställen.

Mer information om skolornas eftermiddagsverksamhet och ansökningsblankett: http://hel.fi/eftisverksamhet > Eftermiddagsverksamhet i skolorna

För eftermiddagsverksamheten tas en fast månatlig kundavgift ut. Avgifterna för läsåret 2020–2021 är:

•                     100 euro per månad (verksamhet som slutar kl. 16)

•                     120 euro per månad (verksamhet som slutar kl. 17)

52 lekparker ordnar avgiftsfri eftermiddagsverksamhet för skolelever

Staden ordnar avgiftsfri eftermiddagsverksamhet huvudsakligen på finska i 52 lekparker för skolelever. Skoleleverna kan anmäla sig till det avgiftsbelagda mellanmålet (36,10 e/mån.) i parkerna. Skoleleverna kan också medföra egen matsäck. Verksamhet ordnas också under skolornas lov i form av bland annat utflykter och evenemang. Anmälan till en lekpark sker med en blankett som man kan skriva ut på nätet eller hämta från en lekpark.

Hösten 2020 erbjuds möjlighet att söka till eftermiddagsverksamhet i grupp enligt lagen om grundläggande utbildning i 12 lekparker. I de här parkerna ordnas bara avgiftsbelagt mellanmål för de som ingår i gruppverksamheten.

De här lekparkerna är fortsättningsvis avsedda för olika aktiviteter och lek och öppna för stadsinvånarna. Äldre skolelever är också välkomna till lekparkerna för att leka och trivas avgiftsfritt och utan förhandsanmälan.

Mer information om lekparkernas eftermiddagsverksamhet och anmälningsblankett: http://hel.fi/eftisverksamhet > Eftermiddagsverksamhet i lekparkerna

Möjligt att anhålla om avgiftslättnad

För eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen tas en kundavgift ut. Kundavgiften är högst 120 euro per månad. Anvisningar för betalning av kundavgiften och en blankett för anhållan om avgiftslättnad medföljer det besked som vårdnadshavarna får.

Ifråga om det avgiftsbelagda mellanmålet som serveras inom eftermiddagsverksamheten i lekparker är det också möjligt att ansöka om avgiftslättnad.

Också morgonverksamhet för skolelever

För första- och andraklassare erbjuds också avgiftsfri morgonverksamhet i stadens grundskolor innan lektionerna börjar. Anmälan till verksamheten sker i augusti via Wilma-systemet.

Eftermiddagsverksamhet i grupp nu också i en del lekparker