Allehanda skoj för skolelever nästa höst – ansökan till eftis startar 22.3

Det är dags att söka till eftermiddagsverksamheten för skolelever. De som kan söka till eftermiddagsverksamheten är första- och andraklassare samt elever som går i de övre årskurserna och får särskilt stöd. Staden förverkligar verksamheten tillsammans med organisationer, församlingar och privata serviceproducenter. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten för skolelever under läsåret 2021–2022 är 22.3–23.4.2021.

I verksamheten är samarbetet med skolan och vårdnadshavarna tätt. Därigenom kan eftermiddagsverksamhetens grupper lättare bildas och barnen placeras i grupper. Särskild vikt läggs vid att möjliggöra det för barn med särskilt stöd och barn med en annan kulturbakgrund att delta. Målet är att skapa en harmonisk helhet av varje barns dag. Verksamhet ordnas i skolor och andra lokaler som ligger i närheten av skolorna och som lämpar sig för verksamhet av det här slaget.

Verksamheten går ut på att erbjuda mångsidiga ledda och fria aktiviteter. Idéframtagningen kring verksamheten samt planeringen och arrangemangen av den sker tillsammans med barnen. Utevistelse och rörelse av olika former samt ett näringsrikt mellanmål finns på det dagliga programmet.

Kundavgifterna läsåret 2021–2022 är 100 euro per månad (verksamhet som slutar kl. 16) och 120 euro per månad (verksamhet som slutar kl. 17). Det är möjligt att ansöka om nedsatt kundavgift.

Verksamheten börjar i augusti på den första skoldagen på höstterminen och den ordnas i enlighet med skolornas arbetstider och lov.

Eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplatser och ansökningsanvisningar finns på adressen www.hel.fi/eftisverksamhet 

Eftisverksamheten för skolelever regleras i lagen om grundläggande utbildning. Den bygger på Utbildningsstyrelsens grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen och Helsingfors stads verksamhetsplan för eftermiddagsverksamheten.

Lekparker ordnar verksamhet så som tidigare år

Alla är välkomna till lekparkerna. I lekparker i Helsingfors har barnen möjlighet att delta i ledda lekar, röra på sig, spela och vistas utomhus – samt att umgås med kompisar och koppla av. Olika ledda aktiviteter ordnas både inom- och utomhus. Verksamheten är huvudsakligen på finska.

Anmälan till nästa hösts avgiftsfria verksamhet för barn i skolåldern i lekparker börjar 22.3.2021. Det är emellertid också möjligt att anmäla barnet under verksamhetsperioden. I lekparken kan man anmäla att man önskar att barnet får ett avgiftsbelagt mellanmål (36,10 €/mån.) eller också kan barnet medföra en egen matsäck. Det är möjligt att ansöka om befrielse från mellanmålsavgiften.

Barnet kan delta i verksamheten dagligen eller oregelbundet. Vårdnadshavaren meddelar lekparken vilka dagar barnet frånvarar samt när barnet går hem och om barnet går hem på egen hand. Om barnet inte anländer till lekparken så som överenskommet eller avlägsnar sig under verksamhetstiden utan att meddela det, underrättar vi vårdnadshavaren. I lekparkerna sörjer ledarna för barnens och verksamhetsmiljöns säkerhet. 

Den dagliga verksamheten börjar när skolarbetet slutar och pågår ända till antingen kl. 16 eller 16.30. Lekparkerna finns på adressen www.hel.fi/lekparker. Mer information om hur man anmäler barnet till verksamheten för skolelever i lekparker finns på www.hel.fi/leikkipuistot/koululaiset

I lekparkerna Etupelto, Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila och Vähätupa ordnas bara eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Mer information om ansökan till dessa parker finns på www.hel.fi/eftisverksamhet.

Verksamheten för skolelever i lekparker ordnas som öppen småbarnspedagogik i enlighet med Helsingfors stads plan för småbarnspedagogiken.