Restiderna till daghemmen är oförändrade i Helsingfors

Helsingfors utredde i oktober 2019 restiderna inom småbarnspedagogiken – man mätte avstånden från barnets hemadress till daghemmet till fots och med kollektivtrafik. Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken var den genomsnittliga restiden (10,8 min.) och det genomsnittliga gångavståndet (1 100 meter) oförändrade jämfört med år 2018. Variationen mellan de olika områdena är ringa. Också inom den svenskspråkiga småbarnspe¬dago¬giken utreddes avstånden – nu för första gången. Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken var den genomsnittliga restiden 15,7 min., medan det genomsnittliga gångavståndet var 1 600 meter.

I Helsingfors färdigställdes under år 2019 ca 1 340 nya kommunala finskspråkiga daghemsplatser. Samtidigt ökade antalet barn på stadens daghem med 660. I Helsingfors erbjuds barn i 5 års ålder avgiftsfri småbarnspedagogik fyra timmar per dag. Barn börjar inom småbarnspedagogiken i Helsingfors i 2,6 års ålder.

Andelen barn i småbarnspedagogikålder av befolkningen har börjat minska (-400 barn) och kommer att fortsätta att ligga på en något lägre nivå under ett par år enligt stadens befolkningsprognos.

Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken var andelen restider över 30 min. 2,6 % (605 barn) under den period som var föremål för utredningen. Året innan var motsvarande tal 2,4 % (554 barn). Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken var andelen restider över 30 min. 2,4 % (46 barn) under den undersökta perioden.

Ibland söker man en daghemsplats till exempel nära en vårdnadshavares arbetsplats eller
en längre sträcka från hemmet på grund av att man vill utnyttja möjligheten till språkbad, vilket förlänger de genomsnittliga restiderna. Merparten ansöker emellertid om en plats nära hemmet och allt fler får också en plats inom sitt distrikt.

”Det är viktigt att följa med restiderna och hur de utvecklas. I allmänhet vill man ha en daghemsplats nära hemmet för att vardagen ska fungera och det är fullt förståeligt. Eftersom vi följer med utvecklingen inom varje område, är proaktiva och ökar antalet daghemsplatser, får de allra flesta också en plats nära hemmet. Detta är emellertid inte en realitet i alla enskilda fall och till denna del bör arbetet fortsätta”, konstaterar Satu Järvenkallas, direktör för den finskspråkiga småbarnspedagogiken i Helsingfors.

År 2020 kommer 700 nya daghemsplatser att bli klara bl.a. i Månsas, Jakobacka, Drumsö, Vallgård, Gumtäkt och Botby.