Helsingfors reviderade plan för småbarnspedagogik har publicerats på engelska

I Helsingfors plan för småbarnspedagogik och genomförandet av den syns hur det är att vara helsingforsare. Barnen får höras och synas i staden, och hela staden är barnens lärmiljö. I den uppdaterade planen betonas särskilt leken och barnens delaktighet i verksamheten.

Planen preciserades under 2019 och i synnerhet när det gäller inlärning av kamratfärdigheter, förebyggande av mobbning och att börja i en ny grupp. Barns och vårdnadshavares tankar kring dessa teman har samlats in. I enlighet med Helsingfors strategi har planen kompletterats i fråga om bland annat språkundervisningen. Nu har planen för småbarnspedagogik för första gången översatts även till engelska, för att kunna användas av även andra invånare än de som talar finska eller svenska.

”Det är viktigt att småbarnspedagogikens innehåll är välkänt och att det hela tiden utvecklas i dialog med familjerna. Vi ville aktivera kommunikationen såväl till de invånare med utländsk bakgrund som redan bor i staden som till andra intresserade i Finland och utomlands. Med detta i åtanke ville vi även översätta det verktyg som i stor utsträckning styr småbarnspedagogiken, nämligen planen för småbarnspedagogiken, till engelska”, säger barnomsorgsdirektör Satu Järvenkallas.

Småbarnspedagogiken är en del av Helsingfors stads system för fostran och utbildning och ett viktigt skede av barnets tillväxt- och lärdomsstig. En högkvalitativ småbarnspedagogik främjar jämlikhet och förebygger utslagning. Tillsammans med barnen byggs en stad som är öppen och gemensam, som lyssnar på och inkluderar barnet.

Planen för småbarnspedagogik uppdaterades för att vara i linje med den nya lagstiftningen och Grunderna för planen för småbarnspedagogik, som Utbildningsstyrelsen har fastställt. Planen för småbarnpedagogik i Helsingfors är ett styrdokument som ska följas av aktörer inom småbarnspedagogiken i Helsingfors och som täcker småbarnspedagogikens alla verksamhetsformer. Den är bindande även för privata serviceproducenter. Planen är ett verktyg för personalen inom småbarnspedagogiken och styr det pedagogiska innehållet i verksamheten.

Planen för småbarnspedagogik på engelska