Har du fått inbjudan till resvaneundersökiningen? / Foto: HRT

Resor som Helsingforsregionens invånare gör undersöks på hösten

Under perioden 27.8-23.11 får nästan 40 000 invånare i Helsingforsregionen över 7 år en inbjudan till att delta i Resvaneundersökningen med vilken invånarnas resvanor utreds. Deltagarna är slumpmässigt utvalda till undersökningen.

”För planeringen av trafiken och för trafikpolitiska beslut behövs omfattande dokumentation. Det är inte möjligt att få en helhetsbild av människornas resvanor på något annat sätt än med en omfattande studie”, säger gruppchef Marko Vihervuori, Helsingforsregionens trafik, HRT.

Med undersökningen samlar vi in information om resor som invånare i olika ålder gör med olika trafikmedel. Därför är det väldigt viktigt att alla som får inbjudan deltar i enkäten, oberoende av om de åker bil eller kollektivt, cyklar, går till fots eller gör inga resor alls.

Enkäten kan besvaras på nätet men personer över 70 år intervjuas per telefon. Inbjudan skickas också till barn över 7 år som kan besvara enkäten på egen hand eller med hjälp av en förälder. Förutom de vanliga resvanorna ber HRT att svararen fyller i en resedagbok för en dag som valts ut på förhand.

Läs mer:
Helsingforsregionens trafik, HRTDELA