Helen utreder möjligheterna till geovärme i Helsingfors

Helen utreder möjligheterna att utnyttja geotermisk värme. Geologiska undersökningar utförs bland annat i Centralparken tillsammans med GTK. I Finland har en så här djupgående markundersökning inte utförts tidigare i stadsmiljö.

Helen kartlägger potentiella områden där marken lämpar sig för utnyttjande av geotermisk värme och där det är möjligt att utföra djupa borrningar. Helen inleder den geofysikaliska undersökningen av berggrunden i Centralparken i början av december tillsammans med Geologiska forskningscentralen GTK. Målet är att undersöka berggrundens beskaffenhet ner till cirka 5 - 8 kilometers djup.

En så här djupgående markundersökning har inte tidigare utförts i stadsmiljö i Finland, och undersökningen är viktig för att göra det möjligt att utnyttja geotermisk energi.

I Centralparken undersöks berggrunden med hjälp av reflektionsseismik. Vid mätningen åstadkoms de seismiska vågorna med två specialtillverkade lastbilar som får marken att vibrera. Vibrationerna ger upphov till seismiska vågor som reflekteras mot berggrunden. Vågorna mäts med mottagare som installerats nere i marken, så kallade geofoner. Fältundersökningarna pågår i några veckor och resultaten blir klara i början av 2020.

För att ersätta stenkol söks lösningar som inte baserar sig på förbränning

Helen stänger Hanaholmens kraftverk senast 2024, och också på Sundholmen upphör användningen av stenkol före utgången av 2029.

För att ersätta värmeproduktionen vid Sundholmens kraftverk söker Helen efter energiproduktionssätt som inte baserar sig på förbränning. Värme kan utvinnas t.ex. med värmepumpar ur olika spillvärmekällor och ur omgivningen, till exempel havsvattnet och marken. Geotermisk energi ses som en av flera lösningar.

Läs mer:

Helen