Biofiltreringslösningen renar dagvatten innan det når Hagabäcken. Foto: Kaijsa Rosqvist

Gröna ytor istället för översvämmade källare

Den första hållbara dagvattenlösningen i Helsingfors centrum har byggts i Månsasparken. Lösningen baseras på att genom biofiltrering rena tungmetaller och näringsämnen från regn- och smältvatten från den före detta Landtrafikcentralen och Krämertsskogvägen innan vattnet leds till Hagabäcken.

Dagvatten är regn- och smältvatten som samlas från belagda ytor så som asfalterade vägar och tak där det inte kan sugas in i marken. Dagvattnet innehåller ofta höga halter av skadliga ämnen så som tungmetaller som belastar de lokala vattendragen.

I Månsasparkens dagvattenlösning leds dagvattnet först till en sedimenteringsbassäng där en stor del av de fasta partiklarna i vattnet sjunker till bottnen. Vattnet fortsätter sedan till biofiltreringsområdet där det sprids ut över ett större område för att ge växterna tid att binda näringsämnen och tungmetaller innan vattnet tränger igenom filtreringslagren bestående av sand och sediment under vegetationen. Målsättningen med lösningen är att förbättra livsbetingelserna för öringen som lever i Hagabäcken samt att testa biofiltrering som en naturlig metod att rena dagvatten.

Regnmängderna ökar i framtiden

På grund av klimatförändringen väntas regnmängderna öka. I städer kan regn- och smältvatten orsaka översvämningar och förorening av vattendrag. Biofiltreringslösningen är en del av stadens vattenskyddsarbete och klimatanpassning.

”Helsingfors stads dagvattenstrategi styr dagvattenarbetet i staden med målsättningen att infiltrera dagvatten där det uppkommer samt att leda det i öppna system”, berättar Päivi Islander från byggnadsverket.

Genom hållbara hanteringslösningar kan dagvatten både renas och fördröjas miljövänligt och effektivt.

”Vattnet kan vändas från ett problem till en resurs: Genom att låta vattnet kontrollerat stanna i stadsmiljön istället för att fortast möjligt leda bort det, kan man skapa gröna oaser i staden. Dammar, bäckar, parker och gröna tak är bara några få exempel på hållbara dagvattenlösningar som samtidigt ökar trivseln i och värdet av urbana miljöer”, säger Kajsa Rosqvist på miljöcentralen.

De ökade regnmängderna förorsakar problem även i andra städer kring Östersjön. Till exempel i Malmö fick man i september 2014 ta emot de värsta störtregnen sedan 150-200 år tillbaka. Vattnet förorsakade omfattande översvämningar, med höga reparationskostnaderna för skadade hus och källare. I stadsdelen Augustenborg, där man förverkligat hållbar dagvattenhantering slapp man så gott som helt översvämningar.

Projekt för förbättrad dagvattenhantering

Månsasparkens biofiltreringslösning har förverkligats inom ramen för CITYWATER – Benchmarking water protection in cities-projektet som avslutades vid årsskiftet och jobbade för renare lokala vattendrag.

CITYWATER har fungerat som en del av Östersjöutmaningen som koordineras av Helsingfors och Åbo städer. Östersjöutmaningen är ett internationellt nätverk för lokala vattenskyddsaktörer inom Östersjöns avrinningsområde.

Arbetet med hållbar dagvattenhantering fortsätter i det nya Interreg Central Baltic-finansierade iWater – Integrated Storm Water Management -projektet där man eftersträvar hållbar och helhetlig dagvattenhantering i städerna kring Östersjön.

För mera information:

 

DELA