Illustration av det vinnande arbetet Lyyra för Broholmsporten. Bild: Helsingfors universitet

Planering av Broholmsporten utifrån HUS förslag

Helsingfors stadsfullmäktige utsåg Helsingfors Universitets Studentkårs genomförandeplan Lyyra till vinnare i tävlingen för Broholmsportens planering och genomförande. Dessutom säljer staden tomterna till HUS med tanke på nybygget. Köpesumman är 15 154 000 euro.

Byggnaderna i hörnet av Broholmsgatan, Porthansgatan och Andra linjen inhyser för närvarande ännu bland annat Helsingfors trafikaffärsverks huvudkontor och ett daghem. De måste flytta undan för nybygget. Byggnaderna är tekniskt och funktionellt föråldrade som kontorslokaler enligt dagens krav, och det är ändamålsenligt att de rivs och ersätts med nybyggnader.

Tävlingens utgångsläge var att man märkbart ska kunna öka tomternas byggrätt. Vid sidan av kontorslokaler omfattar planen Lyyra ett hotellbygge.

I den fortsatta planeringen ska det säkerställas att ett nytt internationellt daghem får verksamhetslokaler antingen i Lyyra eller i närheten.

Arrendegrunder för ungefär 750 bostadstomter

Stadsfullmäktige fattade beslut om arrendegrunder för utarrenderade tomter i stadens ägo. Grunderna, som baserar sig på det officiella levnadskostnadsindexet, på indelningen i stadsdelar och på tomttypen, kommer att gälla till år 2075.

Att nya arrendegrunder godkänns har effekter på boendekostnaderna. Vid förnyande av arrendeavtal är arrendenivån i det nya avtalet i allmänhet betydligt högre än i det gamla avtalet, vilket beror på att det gamla arrendet har blivit avsevärt efter den allmänna utvecklingen av värdet på bostadstomter under årtiondenas lopp och den nuvarande skäliga arrendenivån.

För att trygga en likvärdig behandling av arrendetagarna då arrendeavtalet löper ut fastställs det nya arrendet till en nivå som reflekterar nuprissättningen.

Arrendeavtalen för ungefär 750 bostadstomter i Helsingfors utlöper inom de närmaste åren. Det är till största delen fråga om tomter med egnahemshus och parhus, men också för ett betydande antal tomter med flervåningshus kommer nya arrendeavtal att ingås.

De egentliga besluten om nya arrendeavtal fattas av stadsmiljösektorn efter att fullmäktige har godkänt arrendegrunderna. Tomtspecifika omständigheter och deras inverkan på arrendepriset för en enskild tomt undersöks och bestäms genom ett separat beslut. Målet är att besluten i fråga om avtalen som löper ut 1.1.2020 fattas under åren 2018 och 2019 i god tid innan arrendetiden i det gamla arrendeavtalet löper ut. I fråga om avtalen som löper ut i slutet av år 2020 eller senare fattas besluten senast under början av hösten 2020.

Bostäder i Haga gamla folkskola

En detaljplaneändring för Steniusvägen 14 och 20 i Södra Haga gör det möjligt att ta skolhuset på tomten med Haga gamla folkskola i bostadsbruk. Dessutom får tre kompletterande bostadshus placeras på tomten. Enligt en detaljplanebestämmelse får det utom boende också förläggas bland annat inkvarterings- och kafélokaler till skolhuset, som har skyddats med beteckningen sr-2. Skyddsbeteckningen gäller byggnadens fasader och mest värdefulla interiörer.

Diskussion om bekämpning av klimatförändringen på frågestunden

På fullmäktiges frågestund diskuterades åtgärder för bekämpning av klimatförändringen. Ledamöterna Eva Biaudet (SFP), Veronika Honkasalo (VF) och Kaisa Hernberg (Gröna) hade alla lämnat in en fråga om samma ämne till frågestunden. Borgmästare Jan Vapaavuoris svar och diskussionen under frågestunden finns som inspelning på Helsingforskanalen (www.helsingforskanalen.fi).

Fullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 10.10.2018 också ett stort antal motioner väckta av fullmäktigeledamöter. Motionerna kan läsas på föredragningslistan och i beslutsmeddelandet (på finska). En del av motionerna bordlades till stadsfullmäktiges följande sammanträde 24.10.2018.

Alla beslut vid stadsfullmäktiges sammanträde går att läsa i beslutsmeddelandet, som ges ut på finska efter sammanträdet.
Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi.

DELA