Lekplats Viikkari. Foto: Hemmo Rättyä / Helsingfors stad

71 daghem med bristfälligt bygglov i Helsingfors – inga stängningar väntas

I en daghemsutredning som Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori satte igång gick man igenom bygglov för både stadens egna daghem och daghem i privat ägo. Sammanlagt 43 daghem hade inget giltigt bygglov alls och brister förekom också i stadens egna daghem. Beredningen av en begäran om förundersökning pågår åtminstone i fråga om Ankdammen Ab. Enligt borgmästaren säkerställer staden att situationen blir i ordning före hösten.

Efter att problemen kring daghemskedjan Ankdammen blev avslöjade startade borgmästare Jan Vapaavuori 30.1.2019 upp en utredning där man kartlägger hur det förhåller sig med tillstånden för de lokaler som utnyttjas av privata serviceproducenter och staden inom småbarnspedagogiken i Helsingfors. Det tillsattes också en särskild utryckningsgrupp för att åtgärda det akuta läget. Det visade sig vara utmanande att förverkliga utredningen eftersom staden inte har ett datasystem med en förteckning av alla daghemslokaler och uppgifter om dessas bygglovssituation.

Det framgick av utredningen att 107 av de sammanlagt 703 daghemslokalerna i Helsingfors (gruppfamiljedaghem medräknade) hade antingen brister eller oklarheter i byggloven. Under utredningens gång klarnade situationen för 36 av daghemslokalerna eftersom ett bygglov antingen redan fanns eller beviljades. Utredningen fortsätter fortfarande i fråga om 77 privata daghemsproducenters lokaler. Stadens alla lokaler har granskats.

– Stadens processer har svikit inom såväl fostrans- och utbildningssektorn som stadsmiljösektorn. Brister har förekommit både i nygrundade daghem och i enheter som grundades för flera årtionden sedan, så det finns ingen enskild sak eller organisationsreform som förklarar bristerna i processen, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Sammanlagt 71 daghemslokaler identifierades som lokaler som var i bruk utan att byggnadstillsynen godkänt lokalerna. Sammanlagt 43 objekt hade inget giltigt bygglov alls, för 16 objekt var ansökan om bygglov anhängig och för 12 objekt hade bygglov beviljats men den obligatoriska ibruktagningssynen hade inte genomförts innan daghemmet tagits i bruk.

Sådana säkerhetsrisker som kräver att daghemmet ska stängas har inte konstaterats i något av daghemmen.

För enskilda daghem är det viktigt att vi först informerar familjerna och å andra sidan också daghemsföretagare och daghemsföreståndare, säger borgmästaren.

Staden säkerställer att daghemmen är trygga och hälsosamma

Ansvaret för ansökning om bygglov för stadens egna daghem ligger enligt stadens förvaltningsstadga och ansvarsindelning hos stadsmiljösektorn. I fråga om de privata daghemmen är serviceproducenten ansvarig för att tillstånden för producentens all daghemsverksamhet är i skick.

– Staden har mycket att utveckla i tillståndsprocesserna. Det är dock inte svårt att få det här i ordning och åtgärder har redan vidtagits. Jag är övertygad om att stadens alla lokaler kommer i ordning före hösten. Om det finns en enskild lokal där detta av någon orsak inte är möjligt, söker staden ersättande lokaler. Vi säkerställer dessutom tillräckliga resurser för att få ansökningarna om bygglov i skick och för att behandla och att ha tillsyn över bristfälliga bygglov. Vi utvecklar informationsförmedlingen mellan stadens olika aktörer och fäster avseende på byggnadstillsynsmyndigheternas serviceroll, berättar borgmästaren.

Bakgrundsuppgifter

Det finns sammanlagt 703 daghemslokaler i Helsingfors. Antalet daghem är 530, dvs. många daghem har flera lokaler som alla ska ha sitt eget bygglov. Av dessa är 565 stadens egna daghemslokaler. Siffran innehåller även de minsta gruppfamiljedaghemmen som är en mellanform av familjedaghem och daghem. Av alla daghemslokaler är 138 privata daghemslokaler.

I utredningen hittades 107 daghemslokaler som antingen hade brister i bygglovet eller oklarheter med bygglovssituationen. Av de privata daghemmen utreddes alla dem som är verksamma i lokaler uthyrda av staden och vissa daghem som verkar i andra lokaler. Utredningen fortsätter fortfarande i fråga om 77 lokaler. Under utredningens gång har 36 av de upptagna 107 daghemslokalerna fått klartecken, dvs. ett giltigt bygglov finns eller har beviljats under utredningen. Sammanlagt 71 daghemslokaler identifierades som lokaler som var i bruk utan att byggnadstillsynsmyndigheten godkänt lokalerna.

DELA