Mies hihkuu innosta.

Työväenopiston opetus on laadukasta, kertoo asiakaskysely

Työväenopiston vuoden 2020 asiakaskyselyn tulosten perusteella asiakkaat kokevat opiston opetuksen laadukkaana ja opetushenkilöstön ammattitaitoisena.

Kyselyssä arvioitiin opiston tuottamien palveluiden laatua ja se toteutettiin nykyisessä muodossaan toisen kerran. Tulokset huomioidaan opiston kehittämistyössä.

Opintotarjonta riittävä ja kursseille ilmoittautuminen sujuvaa

Työväenopiston opetukseen, opetustiloihin sekä toimintaan kokonaisuutena ollaan erittäin tyytyväisiä ja opintotarjonta koetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Myös ilmoittautuminen kursseille koetaan pääosin helpoksi ja sujuvaksi. Suurin osa asiakkaista nauttii osallistumisesta opetukseen ja kurssien ilmapiiri koetaan hyväksi.

Kehitettävää digitaalisten välineiden hyödyntämisessä sekä kurssikuvauksissa

Opiston opetusmenetelmät koetaan monipuolisiksi ja oppimateriaalit tarkoituksenmukaisiksi. Digitaalisia välineitä toivotaan kuitenkin hyödynnettävän opetuksessa enemmän, mikä onkin otettu kehittämisen kohteeksi tänä vuonna.

Kurssien sisällöstä kertovat kuvaukset vastaavat pääosin kurssisisältöä, mutta niissä nähtiin myös kehitettävää muun muassa tavoitteiden osalta. Kurssien sisältö- ja tavoitekuvauksiin kiinnitettiin huomiota jo viime vuonna edellisen asiakaskyselyn tulosten perusteella.

Opiskelu poikkeusoloissa koettiin turvalliseksi

Kyselyssä kartoitettiin lisäksi, kuinka asiakkaat ovat kokeneet opiskelun poikkeusoloissa ja erityisesti verkossa. Vastaajista 90 % oli tyytyväisiä opiston toimintaan poikkeusoloissa. Lisäksi yli 90 % vastaajista katsoi saaneensa riittävästi tietoa poikkeusajan järjestelyistä ja koki olonsa turvalliseksi lähiopetukseen osallistuessaan.

Verkko-opetukseen oli osallistunut 30 % vastaajista. Heistä 84 % koki opiskelun verkossa mielekkääksi tavaksi oppia ja 82 % verkko-opintoihin osallistumisen helpoksi. Vuorovaikutusta muun ryhmän kanssa toivottiin kuitenkin lisää. Etenkin yli 65-vuotiaat kokivat, ettei vuorovaikutus muun ryhmän kanssa ollut riittävää.

Lähes kaikki suosittelisivat opistoa muille

Kysely toteutettiin 9.11.–29.11.2020 ja siihen vastasi 6 694 asiakasta, joista 78 % oli naisia. Avovastauksia ja kehittämisehdotuksia tuli lisäksi lähes 2 260. Vastaajista suurimmat ikäryhmät olivat yli 65-vuotiaat (41 %) ja 35–44-vuotiaat (23 %).

Vastaajista 90 % oli tyytyväisiä opiston toimintaan kokonaisuutena ja 94 % olisi valmis suosittelemaan palveluita myös muille. Kysely toteutettiin yhteistyössä Digitalist Groupin kanssa.

Lisätiedot

Ville Ylikahri, rehtori
ville.ylikahri@hel.fi

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö
jonna.martikainen@hel.fi

Kuva: Unsplash