Työväenopiston opintotarjontaan sisältyy poikkihuilunopetusta.  Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Työväenopiston opetus laadukasta, kartoo asiakaskyselyn tulos

14.02.2018 17:00

Helsingin työväenopiston asiakaskyselyn mukaan opetuksen laatuun ollaan tyytyväisiä. Myös opetus- ja asiakaspalveluhenkilöstön ammattitaito sai jälleen hyvän tuloksen. Vuosittain toteutettava kysely mittaa opiston tuottamien palveluiden laatua. Tällä kertaa kyselyllä kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä myös ilmonet.fi-kurssihakupalvelusta. Kyselyn tulokset huomioidaan opiston kehittämistyössä.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 2 580 asiakasta (v. 2016  2 626), joista 80 % oli naisia. Vastaajista suurimmat ikäryhmät olivat 65-74-vuotiaat 39 % ja 55-64-vuotiaat 24 %. Avovastauksia ja kehittämisehdotuksia tuli lisäksi 1 050.

Vastaajista 94,5 % oli tyytyväisiä opiston palveluihin ja 96 % olisi valmis suosittelemaan palveluita myös muille. Kyselyn kokonaistulos laski kuitenkin hieman ollen 4,16 (vuonna 2016 4,23).

Opintotarjonta ja palvelut helposti löydettävissä

Asiakaskyselyn tulosten mukaan työväenopiston toimintaan ja palveluihin ollaan edelleen tyytyväisiä. Sekä opetus että asiakaspalvelu arvioitiin laadukkaiksi, ja opintotarjonta asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Asiakkaat kokevat saavansa riittävästi tietoa opintotarjonnasta ja, että palvelut ja tarjonta ovat helposti löydettävissä.

Myös ilmoittautuminen kursseille ja kurssimaksun maksaminen koetaan helpoksi ja sujuvaksi. Opiston opetus- ja asiakaspalveluhenkilöstö koetaan ammattitaitoiseksi ja ystävälliseksi. Kehitettävää on kuitenkin kurssimaksun alennusoikeuden osoittamisessa sähköisesti ja siitä asiakkaille viestimisessä.

Kehitettävää esteettömyydessä ja opasteissa

Työväenopiston tiloihin ja niiden soveltumisesta opetukseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Vastauksista tulee ilmi opiston tilojen moninaisuus: omat toimipisteet, koulujen luokkatilat ja liikuntasalit sekä palvelukeskukset. Tilojen osalta kehitettävää  löytyi viihtyvyydessä, esteettömyydessä ja opasteissa. Omien toimipisteiden opasteet tullaankin uusimaan tämän vuoden aikana.

Viestiminen ajankohtaisista asioista parantunut

Asiakkaat kokivat viestinnän ja tiedottamisen parantuneen viime vuodesta. Tulokset paranivat erityisesti ajankohtaisista asioista ja palveluista viestimisessä sekä viestinnän selkeydessä.

Ehdotuksia ilmonet.fi-palvelun kehittämiseksi

Kyselyllä haluttiin palautetta erityisesti kurssihakupalvelu ilmonet.fi:n käytettävyydestä. Ilmonetin uudistamisessa on käynnissä pääkaupunkiseudun yhteinen kehittämishanke. Asiakaskyselyn vastuksista käy ilmi, että palvelun hakutoiminnot koetaan hankaliksi käyttää. Myös omien tietojen päivittäminen palvelun kautta koettiin vaikeaksi.

Ilmonet.fi:n käytettävyys paranee merkittävästi vuoden 2018 lopulla, kun uusi hakupalvelu otetaan käyttöön. Hankkeessa on järjestetty helmikuussa 2018 käyttäjäpaneeli, jossa koottiin ideoita ja kehittämisehdotuksia käyttäjiltä.


Yhteenveto asiakaskyselyn 2017 tulokset, Helsingin työväenopisto (pdf-tiedosto)


Lisätiedot:

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö (taitoaineet)
puh. 09 310 88581, jonna.martikainen@hel.fi

Taina Saarinen, rehtori
puh. 09 310 88501, taina.h.saarinen@hel.fi

JAA