Asiakastyytyväisyyttä kuvaavia piirrettyjä kasvoja.

Työväenopiston asiakkaat tyytyväisiä: ”Verkko-opetus on onnistunutta ja sujuvaa”

Työväenopiston asiakaskyselyn tulosten perusteella asiakkaat kokevat opiston opetuksen edellisvuoden tapaan laadukkaana ja opetushenkilöstön ammattitaitoisena. Kyselyssä arvioitiin opiston vuonna 2021 tuottamien palveluiden laatua.

Opintotarjonta riittävä ja kursseille ilmoittautuminen sujuvaa

Työväenopiston opetukseen, opetustiloihin sekä toimintaan kokonaisuutena ollaan tyytyväisiä ja opintotarjonnan koetaan vastaavan asiakkaiden tarpeisiin. Tarjontaa toivotaan määrällisesti enemmän, vaikka sisältöjen laajuus koetaankin riittävän monipuoliseksi.

Myös ilmoittautuminen kursseille koetaan pääosin helpoksi ja sujuvaksi. Suurin osa asiakkaista nauttii osallistumisesta opetukseen, ja kurssien ilmapiiri koetaan hyväksi.

Digitaalisten välineiden hyödyntämisessä onnistuttu

Opiston opetusmenetelmät koetaan yleisesti monipuolisiksi ja oppimateriaalit tarkoituksenmukaisiksi.

Tyytyväisyys digitaalisten välineiden hyödyntämiseen kasvoi edellisvuodesta.

Myös verkko-opetuksen tarjonta kasvoi opistossa. Verkko-opetukseen osallistui 60 prosenttia opiskelijoista, kun vuonna 2020 vajaa kolmasosa opiskelijoista opiskeli verkon kautta.

”Verkko-opetus on tätä päivää ja tehokasta”

Kyselyssä kartoitettiin lisäksi, millaisena asiakkaat ovat kokeneet opiskelun verkon kautta. Valtaosa eli 88 prosenttia koki opintoihin osallistumisen helpoksi ja 80 prosenttia koki sen mielekkääksi tavaksi oppia.

Edellisessä kyselyssä haasteelliseksi koettua vuorovaikutusta muun ryhmän kanssa pystyttiin parantamaan, kuten myös opettajan ja opiskelijan välillä tapahtuvaa verkkovälitteistä vuorovaikutusta.

Monelle verkko-opetus tarjosi kaivatun mahdollisuuden opiskella ja tavata muita opiskelijoita korona-aikana.

Vastaajista 95 % suosittelisi opistoa muille

Marraskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 5 576 asiakasta, joista 79 prosenttia oli naisia. Avovastauksia ja kehittämisehdotuksia tuli 1 878. Vastaajien suurimmat ikäryhmät olivat yli 65-vuotiaat 41 prosenttia ja 35–54-vuotiaat 24.

Vastaajista 89 prosenttia oli tyytyväisiä opiston toimintaan kokonaisuutena ja 95 prosenttia olisi valmis suosittelemaan palveluita myös muille.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Digitalist Groupin kanssa. Tulokset huomioidaan opiston kehittämistyössä.

Lisätiedot

Ville Ylikahri, rehtori
ville.ylikahri@hel.fi

Jonna Martikainen, koulutuspäällikkö
jonna.martikainen@hel.fi